Crimes against intellectual property: concept, types, current situation and development trends

Keywords: crimes against intellectual property, crime in the field of intellectual property, current status and development trends of crimes against intellectual property, types of crimes against intellectual property

Abstract

The article defines the concept of crimes against intellectual property, analyzes the signs of these crimes, identifies their varieties and assesses the current state and development trends of this group of crimes. The author believes that crimes against intellectual property are a set of criminal encroachments on the established order of ownership, use and disposal of objects of intellectual property rights, which result in significant harm to specific rights holders. The following signs of crimes against intellectual property have been identified: 1. Their ancestral object is a set of social relations that ensure the exclusive property rights of subjects of intellectual activity. 2. The subject of these crimes are the intellectual property rights defined by law. 3. As a result of committing crimes against intellectual property, considerable material damage is always caused to a specific victim, who is the proprietor of the intellectual property object (creator or other subject of intellectual property relations). 4. The consequences of committing these crimes are dangerous to the national economy. Intellectual property crimes can be grouped into 3 groups: 1) those that infringe on the objects of copyright and related rights (Article 176 of the Criminal Code of Ukraine); 2) those that encroach on industrial property (Articles 177, 231, 232 of the Criminal Code of Ukraine); 3) those that encroach on the legal means of individualization of participants of economic (civil) turnover of goods and services (Article 229 of the Criminal Code of Ukraine). The author notes that in Ukraine a significant number of crimes against intellectual property are registered annually. In total during 2007-2018. (over twelve years) about 6 thousand such crimes were registered and almost 1.7 thousand people who committed them were revealed. After 2013, to this day, there has been a gradual decrease in the number of recorded crimes against intellectual property. In 2018, the smallest number of crimes in this area for the entire study period was revealed (252 crimes).

References

Ukraintsiv zaklykaiut ne kupuvaty kontrafaktnu produktsiiu. URL : https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2728078-ukraincivzaklikaut-ne-kupuvati-kontrafaktnu-produkciu.html [in Ukrainian].
Nersesian, A.S. (2010). Kryminalno-pravova okhorona prav intelektualnoi vlasnosti : monohrafiya. Khmelnytskyi : Vyd-vo
Khmelnytskoho un-tu upr. ta prava [in Ukrainian].
Filippov, P.A. (2003). Ugolovno-pravovaya zashchita prava intellektual’noj sobstvennosti : avtoref. dis. … kand. yurid. nauk:
12.00.08 / Mosk. gos. un-t. im. M.V. Lomonosova. Moskva [in Russian].
Berzin, P.S. (2004). Nezakonne vykorystannia zasobiv indyvidualizatsii uchasnykiv hospodarskoho oborotu, tovariv ta posluh: analiz skladiv zlochynu, peredbachenoho st. 229 KK Ukrainy : avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk: : 12.00.08 / Akad. advokatury Ukrainy. Kyiv [in Ukrainian].
Lykhova, S.Ya. (2003). Vplyv mizhnarodno-pravovykh norm pro okhoronu intelektualnoi vlasnosti na suchasne kryminalne
zakonodavstvo Ukrainy. Derzhava i pravo: Zbirnyk nauk. prats. Yuryd. i polit. nauky. Spetsvypusk. Kyiv : In-t derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Romaniuk, I.M. (2018). Kryminalno-pravova kharakterystyka zlochyniv, shcho posiahaiut na intelektualnu vlasnist : dys. …
kand. yuryd. nauk: : 12.00.08 / Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav. Lviv [in Ukrainian].
Kharchenko, V.B. (2011). Kryminalno-pravova okhorona prav na rezultaty tvorchoi diialnosti ta zasoby indyvidualizatsii v
Ukraini: monohrafiya. Kharkiv : Vyd-vo Kharkivskoho nats. un-tu im. V.N. Karazina [in Ukrainian].
Orliuk, O.P., Androshchuk, H.O., Butnik-Siverskyi, O.B., Sviatotskoho, O.D. (2007). Pravo intelektualnoi vlasnosti: akademichnyi kurs : pidruch. dlia stud. vyshchykh navch. zakladiv. Kyiv : Vydavnychyi Dim «In Yure» [in Ukrainian].
Tsybulov, P.M. (2008). Ekonomichni aspekty prava intelektualnoi vlasnosti. Tsyvilistychni chytannia z problem prava intelektualnoi vlasnosti, prysviacheni pamiati profesora O.A. Pidopryhory : zbirnyk nauk. dop. ta statei, 18 kvit. 2007 r. Kyiv : TOV «Lazurit-Polihraf» [in Ukrainian].
Andrushko, P.P. (2004). Kryminalno-pravova okhorona prav intelektualnoi vlasnosti v Ukraini: monohrafiya. Kyiv : FORUM [in Ukrainian].
2013 Special 301 Report. URL : https://ustr.gov/sites/default/files/05012013%202013%20Special%20301%20Report.pdf
2014 Special 301 Report. URL : https://ustr.gov/sites/default/files/USTR%202014%20Special%20301%20Report%20to%20
Congress%20FINAL.pdf
2015 Special 301 Report. URL : https://ustr.gov/sites/default/files/2015-Special-301-Report-FINAL.pdf
2019 Special 301 Report. URL : https://ustr.gov/sites/default/files/2019_Special_301_Report.pdf
Kharchenko, V.B. (2015). Protydiia intelektualnomu piratstvu v Ukraini: zabezpechennia okhorony prav intelektualnoi vlasnosti abo sposib vplyvu na derzhavnu polityku ta mekhanizm nedobrosovisnoi konkurentsii? Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2015_3_10 [in Ukrainian].
How to Cite
Novikov, O. (1). Crimes against intellectual property: concept, types, current situation and development trends. Law Review of Kyiv University of Law, (3), 234-239. https://doi.org/10.36695/2219-5521.3.2019.40
Section
Criminal law and criminology