Extremism as a social phenomenon and a legal category

Keywords: extremism, extremist acts, ideology of extremism, social phenomenon, legal category

Abstract

The article presents the results of a study of the problems of extremism as a social phenomenon and a legal category. The effectiveness
of counteracting a negative social phenomenon largely depends on a correct understanding of its essence. Clarification of the
essence of extremism is extremely important in both theoretical and practical terms, as well as decisive in addressing any issues of counteraction
to this negative phenomenon, as its proper understanding depends on the formation of strategy and tactics of such activities,
setting goals, defining means of achieving them, etc.
There is still no unified interpretation of extremism in the doctrine. Due to the complex, ambiguous and contradictory nature of
extremism in the legal literature, there are various approaches to defining its concept and essence. In the legal literature, extremism is
defined mainly as follows: it is a socially dangerous activity; this is a socially negative phenomenon; it is a system of views, ideas,
beliefs, values and attitudes (specific ideology), etc. Ukrainian researchers and experts acknowledge the seriousness of the danger of
extremism. But the legislation of Ukraine does not contain a definition of «extremism» and its derivatives. Effective counteraction to
extremism must be based on the legislative definition of «extremism».
The article analyzes the approaches to understanding the essence of extremism and highlights the concepts of extremism. It is
proposed to distinguish between extremism as a legal category and as a social phenomenon that cannot be identified. The elements of
the social essence of extremism are determined. The social essence of this phenomenon is political, legal, psychological and other
aspects. Extremism should be understood as a complex social phenomenon that contains three main components: the ideology of
extremism (the basis of extremist practices), extremist activities (implementation of extremist ideology) and extremist organization
(a form of social organization of extremist activities). It is concluded that the system of extremist acts consists of criminal and administrative
offenses.

References

Babij A.Yu. (2019). Poniattia, oznaky ta sutnist' ekstremizmu. Visnyk Chernivets'koho fakul'tetu Natsional'noho universytetu «Odes'ka iurydychna akademiia». 4. 143. [in Ukrainian]
Petrianyn A.V. Protyvodejstvye prestuplenyiam ekstremystskoj napravlennosty: uholovno-pravovoj y krymynolohycheskyj aspekty: dys. … d-ra iuryd. nauk: 12.00.08. Moskva, 2014. [in Russian]
Ystomyn A.F., Lopatkyn D.A. (2005). K voprosu ob ekstremyzme. Sovremennoe pravo. 7. 19-21. [in Russian]
Irkha Yu.B. (2013) Okremi problemy pravovoho rehuliuvannia pytan' protydii ekstremizmu v Ukraini. Visnyk Akademii advokatury Ukrainy. 1. 139-141. [in Ukrainian]
Holovko V. (2010). Ekstremizm ta radykalizm v Ukraini: osoblyvosti formuvannia, osnovni napriamy, formy protydii z boku derzhavy. Problemy istorii Ukrainy: fakty, sudzhennia, poshuky: Mizhvid. zb. nauk. pr. Vyp. 19 (2). 274. [in Ukrainian]
Yakh'iaev M.Ya. (2011) Fenomen ekstremyzma: metodolohycheskye problemy yssledovanyia. Nauchnyj vestnyk Volhohradskoj akademyy hosudarstvennoj sluzhby. Seryia polytolohyia y sotsyolohyia. 1 (5). S. 14, 18. [in Russian]
Zaluzhnyj A.H. (2002). Ekstremyzm: Suschnost' y sposoby protyvodejstvyia. Sovremennoe pravo. 2002. № 12. S. 23-27. [in Russian]
Ratynov A.R., Kroz M.V., Ratynova N.A. Otvetstvennost' za razzhyhanye vrazhdy y nenavysty. Psykholoho-pravovaia kharakterystyka / Pod red. prof. A.R. Ratynova. M.: Yurlytynform, 2005. [in Russian]
Lazarev D.A. Molodezhnyj ekstremyzm v uslovyiakh transformyruiuschehosia rossyjskoho obschestva: problemy profylaktyky y protyvodejstvyia: dys. ... kand. sotsyoloh. nauk: 22.00.04. Krasnodar, 2017. [in Russian]
Busel V.T. Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoi ukrains'koi movy. Kyiv, Irpin': Perun, 2005. [in Ukrainian]
Pravovye mery protyvodejstvyia ekstremyzmu: monohrafyia. M.: Yurlytynform, 2012. [in Russian]
Sal'nykov E.V. Ekstremystskoe nasylye v obschestve: fenomen, suschnost', stratehyy sotsyal'noho bytyia: dys. ... d-ra fylos. nauk: 09.00.11. Krasnodar, 2015. [in Russian]
Serhun E.P. Ekstremyzm v rossyjskom uholovnom prave: dys. ... kand. iuryd. nauk: 12.00.08. Tambov, 2009. [in Russian]
Bol'shoj entsyklopedycheskyj slovar'. 2-e yzd., pererab. y dop. M.: Bol'shaia Rossyjskaia entsyklopedyia, 1998. [in Russian]
Kuleshov R.V. Teoretyko-metodolohycheskye osnovy raskrytyia y rassledovanyia prestuplenyj v sfere ekstremystskoj y terrorystycheskoj deiatel'nosty: dys. … d-ra iuryd. nauk: 12.00.12. Rostov-na-Donu, 2017. [in Russian]
Hrytsenko H.D., Luk'iantsev E.V. (2012). K voprosu o ponymanyy ekstremyzma v sovremennoj nauke. Teoryia y praktyka obschestvennoho razvytyia. 11. S. 250. [in Russian]
Serhun E.P. Uholovno-pravovaia polytyka v sfere obespechenyia bezopasnosty konstytutsyonnoho stroia Rossyjskoj Federatsyy: monohrafyia. M.: RPA Myniusta Rossyy, 2013. [in Russian]
Vorob'ev D.S. Harantyy bezopasnosty konstytutsyonnoho stroia sovremennoj Rossyy: dys. kand. iuryd. nauk: 12.00.02. Belhorod. 2015. [in Russian]
Petrenko B.M. (2009). Politychnyj ekstremizm v systemi prav i svobod liudyny i hromadianyna. Derzhava i pravo: zb. nauk. pr. : Yuryd. i polit. nauky. Vyp. 46. S. 648. [in Ukrainian]
Kornylov T.A. Mezhdunarodnye aspekty protyvodejstvyia ekstremyzmu: avtoref dys. … kand. iuryd. nauk: 12.00.08. Moskva, 2011. [in Russian]
Irkha Yu.B. (2015). Vykorystannia ekstremistamy merezhi Internet: pravovi problemy vyiavlennia ta protydii v Ukraini. Informatsiia i pravo. 2015. № 3. S. 58. [in Ukrainian]
Antiukhov Yu.V. (2014). Ystorycheskyj obzor osobennostej sovremennoj traktovky ekstremyzma v natsyonal'nom y mezhdunarodnom zakonodatel'stve. Uchenye zapysky Orlovskoho hosudarstvennoho unyversyteta. 1 (57). S. 12. [in Russian]
Efyrov S.A. Polytycheskyj radykalyzm y sotsyal'noe sohlasye. Sotsyal'noe sohlasye protyv pravoho ekstremyzma. M., 2005. Vyp. 3-4. S. 47-65. [in Russian]
Tiazhkova Y.M. (2012). Ekstremystskye prestuplenyia kak posiahatel'stva na vnutrenniuiu bezopasnost' hosudarstva. Vestnyk Mosk. un-ta. Ser. 11. Pravo. 4. S. 83. [in Russian]
Afanas'ev N.N. (2001). Ydeolohyia terroryzma. Sotsyal'no-humanytarnye znanyia. 1. S. 234. [in Russian]
Irkha Yu.B. (2019). Osoblyvosti formuvannia systemy protydii ekstremists'kij diial'nosti v Ukraini. «Prava liudyny i natsional'na bezpeka: rol' orhanu konstytutsijnoi iurysdyktsii»: materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (27 chervnia 2019 r.). Kyiv, S. 96. [in Ukrainian]
Sajfulyn Y.S. Ydeolohyzatsyia ekstremyzma y aksyolohycheskaia refleksyia antyekstremystskoj deiatel'nosty v sovremennoj Rossyy: dys. … kand. polyt. nauk. 23.00.02. Sankt-Peterburh, 2012. [in Russian]
Todosiienko A.O. (2016). Do problemy vyznachennia poniattia «ekstremizm». Visegrad Journal on Human Rights. 4/1. S. 215. [in Ukrainian]
Osypov V.A. (2018). Ekstremyzm, ekstremystskaia deiatel'nost' y prestuplenyia ekstremystskoj napravlennosty: poniatyia, soderzhanye y sootnoshenye. Vestnyk Krasnodarskoho unyversyteta MVD Rossyy. 4 (42). S. 35. [in Russian]
Tamaev R.S. Uholovno-pravovoe y krymynolohycheskoe obespechenye protyvodejstvyia ekstremyzmu. M.: Yunyty-Dana, 2008. [in Russian]
Relyhyozno-polytycheskyj ekstremyzm: suschnost', prychyny, formy proiavlenyia, puty preodolenyia. Pod obschej red. prof. M.Ya. Yakh'iaeva. M.: Parnas, 2011. [in Russian]
Burkovskaia V.A. Krymynal'nyj relyhyoznyj ekstremyzm: uholovno-pravovye y krymynolohycheskye osnovy protyvodejstvyia: dys. ... d-ra iuryd. nauk: 12.00.08. M., 2006. [in Russian]
Ovchynskyj B.C., Kochubej M.A. (2009). Ekstremystskye orhanyzatsyy v SShA. Zhurnal rossyjskoho prava. 6. S. 101. [in Russian]
Laryonova A.V. Osobennosty vzaymosviazej strukturnykh komponentov ekstremystskoj napravlennosty lychnosty y ee potentsyal'nykh proiavlenyj: dys. ... kand. psykhol. nauk: 19.00.01 Tomsk, 2016. [in Russian]
Published
2020-11-10
How to Cite
Babii, A. (2020). Extremism as a social phenomenon and a legal category. Law Review of Kyiv University of Law, 1(3), 296-302. Retrieved from https://chasprava.com.ua/index.php/journal/article/view/517
Section
Criminal law and criminology