Legal protection of copyright and related rights in the Czech Republic and the experience of Ukraine

Keywords: copyright, supremacy of the EU law, licensing agreements, legal protection, related rights, unification of law

Abstract

The aim of the article is to determine the place of copyright and related rights in the legal system of the Czech Republic, its relationship
with the existing legal doctrine and the EU law. It is concluded that the development of copyright and related rights of the Czech
Republic is influenced by public law elements, as it cardinally effects the scope of legal protection of intellectual property rights in general.
Ukrainian legislation in the field of intellectual property is more formalized and casual than the Czech one. Both Czech and
Ukrainian legislation equally certify the exclusive rights of the author as the creators of the work and lose their force after his death.
Then the property rights last for another 70 years after the death of the author and are part of the author’s inheritance. As for related
rights, the legal protection extends to 50 years after the death of the author.
The Czech Republic, as a member of the EU, provides maximum legal protection of intellectual property within the framework
of WIPO and the WTO. The process of the Czech Republic’s accession to the European Union caused transformations in copyright and
related rights, which affected the legal regulation of the object of legal protection, the procedure for concluding and executing license
agreements, etc. The Czech Republic has introduced a simpler and more convenient way of licensing, as well as strengthening the legal
certainty of the parties to these agreements. This indicates that the legal protection of copyright and related rights in the Czech Republic,
in contrast to Ukraine, focuses primarily on its effectiveness, giving discretion to the definition of certain aspects of such protection in
licensing agreements.

References

ČERNÝ M. Ochrana označení původu a zeměpisných označení v mezinárodním kontextu. PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. PŘIPOMÍNKY A EX POST ÚVAHY (REMARKS & EX POST REFLECTIONS) OLOMOUCKÉ PRÁVNICKÉ DNY 2015 - OLOMOUC LAWYER DAYS 2015. S. 6-24. [in Czech]
KNAP, K. Autorský zákon a předpisy související. Praha: Linde, 1998. [in Czech]
KŘÍŢ, J. a kol. Autorský zákon. Komentář: VI. vydání. Praha: Linde, 1998. [in Czech]
KUBŮ, L.; HUNGR, P.; OSINA, P. Teorie práva. Praha: Linde, 2007. [in Czech]
LATTOVÁ S. Vyzvy ceskemu a Slovenskemu pravu v 21. storoci. Intellectual property law (Olomouc lawyers days 2014. International scientific conference – Palacky University in Olomouc, 14-15 May 2014). S. 4-27. [in Czech]
PAVLAS R., Průmyslové a autorské parvo: učební text, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2012. [in Czech]
ŠALOMOUN, M. Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl. C. H. Beck, 2003. [in Czech]
ŠEBELOVÁ, M. 2006. Autorské právo: zákon, komentáře, vzory a judikatura. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. [in Czech]
TELEC I., TŮMA P. Přehled práva duševního vlastnictví a jeho právní ochrany v České republice. Pravni radce, 2004, № 2. [in Czech]
TELEC, I. Autorský zákon. Komentář. Praha : C.H.Beck, 1997. [in Czech]
TELEC, I. Tvůrčí práva duševního vlastnictví. Brno: Doplněk, 1994. [in Czech]
TELEC, I.; TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář: I. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. [in Czech]
Zákon 289/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z., o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), v znení neskorších predpisov, a ktorým sa mení zákon č. 212/1997 Z. z., o povinných výtlačkoch preriodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženiny audiovizuálnych diel, v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.11.2013. [in Czech]
Zákon č. 121/2000 Sb.Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). URL: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121 [in Czech]
Zákon č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. URL: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89 [in Czech]
Бошицький Ю.Л. Інтелектуальна власність у сучасній Україні – актуальні питання модернізації та правового регулювання. Часопис Київського університету права, 2013, № 1, С. 215. [in Ukrainian]
Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підруч. для студ. вищих навч. закладів (О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького). К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. [in Ukrainian]
Скордамалья В. Право інтелектуальної власності ЄС. Київ: ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка, 2004. [in Ukrainian]
Published
2020-11-10
How to Cite
Boudka, R. (2020). Legal protection of copyright and related rights in the Czech Republic and the experience of Ukraine. Law Review of Kyiv University of Law, 1(3), 247-253. Retrieved from https://chasprava.com.ua/index.php/journal/article/view/507
Section
Intellectual property law issues