Information legal relations in labor law through the prism of labor legal information

Keywords: labor law, labor legislation, subjects of labor law, information, information relations, labor law information

Abstract

The legal nature of information legal relations in labor law is studied in the article through the prism of labor legal information.
It is noted that labor law is a branch of law where information is one of the factors in the effective implementation of the subjects of
labor law of their rights and responsibilities. After all, the concept of information should enshrine the most essential, legally significant
properties and qualities for free and effective operation in the legal field (law enforcement), and the wording should be clearly perceived
by all participants in the relationship. It must establish a certain sign form, which can be decoded and which is characterized by meaning
for the sender and / or receiver, and it must have a certain value, significance. It is emphasized that from the legal point of view, despite
the lack of unambiguous interpretation of the content of the studied category, the understanding of its conceptual essence depending on
the context of use and dominance of ideas of its “uncertainty”, the concept of “information” should have a formalized, axiomatic form.
The lack of a clear, regulated concept can lead to legal conflicts during its application.
The domestic labor legislation has formed an information space, with a certain set of information relations as public, regulated
by labor law, the subjects of which are the bearers of mutual information rights and responsibilities. It is possible to define information
relations in labor law by means of the concept of the information relations which have developed in science of information law, and
distinctive specific signs of the information in labor law. The subjects of information relations are: the employee, the employer and their
representatives; social partnership bodies; bodies dealing with labor disputes; bodies that exercise supervision and control in the field
of labor. The definition of the concept of information relations in labor law as a special type of relationship between the subjects of
labor law for the search, collection, storage, processing, accumulation, transmission, provision, dissemination and processing of labor
law. Information recognized as labor information is necessary for the implementation of employees and employers of individual and
collective labor rights within the employment relationship.

References

Tsyt. za: Informatsiia. Vikipediia – vilna entsyklopediia. (data zvernennia: 05.10.2020). [in Ukrainian].
Tykhomyrov O. (2015). Informatsiini prava liudyny yak tsyvilno-pravova katehoriia. Yurydychnyi visnyk. № 1 (34). [in Ukrainian].
Tykhomyrov O. O. (2014). Zabezpechennia informatsiinoi bezpeky yak funktsiia suchasnoi derzhavy: monohrafiia / za zah. red. R. A. Kaliuzhnoho. Kyiv: Tsentr navch.-nauk. ta nauk.-prakt. vyd. NA SB Ukrainy. [in Ukrainian].
Zaiarnyi O. A. (2017). Pravove zabezpechennia rozvytku informatsiinoi sfery Ukrainy: administratyvno-deliktnyi aspekt: monohrafiia. Kyiv: Vyd. dim «Helvetyka». [in Ukrainian].
Kharenko O. V. (2014). Poniattia «informatsiia» v yurydychnii nautsi ta zakonodavstvi Ukrainy. Chasopys Kyivskoho universytetu prava. № 3. [in Ukrainian].
Kormych B. A. (2011). Informatsiine pravo: pidruchnyk. Kharkiv: BURUN i K. [in Ukrainian]; Osaulenko O. I. (2010). Mistse pravozastosovnykh aktiv u pravovii systemi aktiv. Derzhava i pravo. Vyp. 49. [in Ukrainian].
Kireitseva H. V. (2011). Ekolohichna informatsiia v bukhhalterskomu obliku pidpryiemstva. Visn. ZhDTU. № 3 (57). [in Ukrainian].
Bilenska D. O. (2013). Vyznachennia informatsii v kontseptsii antropotsentrychnoho pidkhodu. Teoriia i praktyka pravoznavstva. Vyp. 2. [in Ukrainian]; Dzoban O. P. Informatsiia v konteksti antroposotsiohenezu: filosofskyi sens. Informatsiia i pravo. 2011. № 1 (1). [in Ukrainian]; Pylypchuk O. H., Dzoban O. P. (2015). Fenomen informatsii: istoryko-pravovi ta filosofski aspekty. Informatsiia i pravo. № 1 (13). [in Ukrainian].
Bachilo I. L. (2008). Informatsioonoe pravo – novaya otrasl prava Rossiyskoy Federatsii: (metodologiya, teoriya, praktika). Gosudarstvo i pravo. № 3. [in Russian].
Slovar inostrannyih slov. (1985). 12-e izd. Moskva: Rus. yaz. [in Russian].

Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 tomakh. Kyiv: Nauk. dumka, 1973. T. 4: I-M. URL: http://sum.in.ua/s/informacija (data zvernennia: 05.10.2020). [in Ukrainian].
Kharenko O. V. (2014). Poniattia «informatsiia» v yurydychnii nautsi ta zakonodavstvi Ukrainy. Chasopys Kyivskoho universytetu prava. № 3. [in Ukrainian].
Kormych B. A. (2011). Informatsiine pravo: pidruchnyk. Kharkiv: BURUN i K. [in Ukrainian].
Martseniuk O. H. (2009). Teoretyko-metodolohichni zasady informatsiinoho prava Ukrainy: realizatsiia prava na informatsiiu: dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.07. Kyiv. [in Ukrainian].
Krasnostup H. M. Problema vyznachennia obiekta ta predmeta informatsiinoho prava. Ofits. vebsait Ministerstva yustytsii Ukrainy. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_7949 (data zvernennia: 05.10.2020). [in Ukrainian].
Pro dostup do publichnoi informatsii: Zakon Ukrainy vid 13.01.2011 № 2939-VI. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text (data zvernennia: 05.10.2020). [in Ukrainian].
Chanyshev R. I. (2009). Pravo na informatsiiu storin trudovoho dohovoru. Aktualni problemy derzhavy i prava. 2009. № 4. [in Ukrainian].
Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainy vid 10.12.1971 № 322-VIII. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (data zvernennia: 05.10.2020). [in Ukrainian].
Pro kolektyvni dohovory i uhody: Zakon Ukrainy vid 01.07.1993 № 3356-XII. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3356-12#Text (data zvernennia: 05.10.2020). [in Ukrainian].
Tykhomyrov O. O., Tuharova O. K. (2015). Yurydychna vidpovidalnist za pravoporushennia v informatsiinii sferi: navch. posib. Kyiv: Nats. akad. SBU. [in Ukrainian].
Savich V. I. (1986). Upravlenie trudom i trudovoe pravo. Tomsk. [in Russian].
Ioffe O.S. (1949). Pravootnoshenie po sovetskomu grazhdanskomu pravu. Leningrad: Iz-vo Leningradskogo un-ta. [in Russian].
Pro informatsiiu: Zakon Ukrainy vid 02.10.1992 № 2657-XII. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text (data zvernennia: 05.10.2020). [in Ukrainian].
Published
2020-11-10
How to Cite
Vakaryuk, L. (2020). Information legal relations in labor law through the prism of labor legal information. Law Review of Kyiv University of Law, 1(3), 125-131. Retrieved from https://chasprava.com.ua/index.php/journal/article/view/485
Section
The issues of civil law, commercial law, labour law and social security law of U