Formation of the legal system theory in Legal science (Part 1)

Keywords: globalization, interstate legal system, international legal system, national legal system, law, legal system, theory of legal system

Abstract

The article is devoted to research of formation of legal system theory in legal science. The concept of "legal system" is key, fundamental to the general theory of law, comparative law, international law. Within the theory of law, the legal system is a very general concept, a positive dimension of legal reality, which in its most general form reflects the unity of components and elements in formal and structural form. Despite the differences in the understanding of the concept and the content of the legal system, several stages in the scientific development of the theory of the legal system can be distinguished in the literature. There are three stages in the development of the theory of the legal system. The main achievements in understanding the legal system of national scientists and representatives of the Soviet legal science, characterized by the first two stages, are characterized.

The first stage of the formation of the general theory of the legal system covers 60-80 years of the twentieth century. and characterized by the formation of fundamental foundations of the system method, the introduction into the broad scientific circulation of the concept of "legal system", the separation of two main variants of the theory of the legal system - systemic and normative-value, the formation of "broad" and "narrow" interpretation of the legal system, attempts to determine the elemental composition of the legal system, clarifying the basic principles of its relationship with other subsystems of society.

The second stage in the formation of the theory of the legal system begins in the early 90's and covers the first decade of the XXI century. The need to accelerate the formation of the national legal system resulted in the legal science being forced to answer real pressing questions in the 1990s. This stage is characterized by a series of fundamental questions concerning the formation and development of an independent rule of law and a national legal system in fundamentally new socio-political realities not only within the national legal space but also within the European space; the mechanism of interaction between the national legal system and the legal system of the Council of Europe; peculiarities of systematization and unification of legislation at the stage of formation of the legal system of Ukraine. At the beginning of the second decade of the XXI century. begins the third stage in the formation of the theory of the legal system, which will be the subject of research in the next article.

References

Aver`yanov, A. (1985). Sy`stemnoe poznany`e my`ra. M.: Nauka [in SSSR]; Blauberg Y`.V., Yudy`n, E.G. (1973). Stanovleny`e
y sushhnost` sy`stemnogo poxoda. M.: Nauka [in Russian]; Lektorsky`j, V.A., Shvyrev, V.S. (1971). Aktual`nye fy`losofsko-metodology`chesky`e problemy sy`stemnogo podxoda. Voprosy fy`losofy`y [in Russian]; Yudy`n, E.G. (1978). Sy`stemnyj podxod y pry`ncy`pdeyatel`nosty`: metodology`chesky`e problemy sovremennoj nauky`. M.: Nauka [in Russian]; Bertalanfy`, L. (1969). Obshhaya teory`ya sy`stem. Y`ssledovany`ya po obshhej teory`y sy`stem: Kry`ty`chesky`j obzor: sb. perevodov ; pod red. V.N. Sadovskogo, Е.G. Yudy`na. M.: Progress [in Russian]; Sadovsky`j, V.N. (1974). Osnovany`ya obshhej teory`y sy`stem: logy`kometodologychesky`j analy`z. M.: Nauka [in Russian]; Afanas`ev V.G. (1981). Obshhestvo: sy`stemnost`, poznany`e y upravleny`e. M.: Poly`ty`zdat [in Russian].
Alekseev, S.S. (1980). Pravo y pravovaya sy`stema. Pravovedeny`e. 1980. 1 [in Russian]; Ty`xomy`rov, Yu.A. (1979). Pravovaya
sy`stema razvy`togo socy`aly`zma. Sovetskoe gosudarstvo y pravo. 7 [in Russian]; Ty`xomy`rov, Yu.A. (1998). Pravovaya sfera obshhestva y pravovaya sy`stema. Zhurnal rossy`jskogo prava. 4 [in Russian]; Ty`unova, L.B. (1991). Sy`stemnye svyazy pravovoj dejstvy`tel`nosty`. Metodology`ya y teory`ya. SPb: SPb. un-t [in Russian]; Vasy`l`ev, A.M. (1985). O sy`stemax sovetskogo y mezhdunarodnogo prava. Sovetskoe gosudarstvo y pravo. 1. [in Russian]; Pravovaya sy`stema socy`aly`zma (1987) : v 2 kn. / redkol.: V.N. Kudryavcev [y dr]; Yn-t gos. y prava AN SSSR. M.: Yurydycheskaya lyteratura, Kn. 2: Funkcyony`rovany`e y razvy`ty`e / C.V. Bobotov, A.M. Vasyl`ev, O.A. Gavry`lov [y dr.]; otv. red. V.P. Kazy`my`rchuk, V.N. Kudryavcev [in Russian]; Matuzov, N.Y`. (1987). Pravovaya sy`stema y ly`chnost`. Saratov: Sarat. un-t [in Russian]; Yavy`ch, L.S. (1985). Sushhnost` prava: socy`al`no-fy`losofskoe pony`many`e genezy`sa, razvy`ty`ya y funkcy`ony`rovany`ya yury`dy`cheskoj formy obshhestvennyx otnosheny`j. L.: LGU [in Russian].
Pravovaya sy`stema socy`aly`zma: v 2 kn. (1986) / redkol.: V.N. Kudryavcev [y dr.]; Y`n-t gos. y prava AN SSSR. M.: Yury`dy`cheskaya ly`teratura. Kn. 1: Ponyaty`e, struktura, socy`al`nye; otv. red. A.M. Vasy`l`ev. [in Russian]; Pravovaya sy`stema
socy`aly`zma: v 2 kn. (1987) / redkol.: V.N. Kudryavcev [y dr]; Y`n-t gos. y prava AN SSSR. M.: Yury`dy`cheskaya ly`teratura [in
Russian]. Kn. 2: Funkcy`ony`rovany`e y razvy`ty`e / C.V. Bobotov, A.M. Vasy`l`ev, O.A. Gavry`lov [y dr.]; otv. red.
V.P. Kazy`my`rchuk, V.N. Kudryavcev [in Russian]; Matuzov, N.Y`. (1987). Pravovaya sy`stema y ly`chnost`. Saratov: Sarat. un-t [in Russian]; Sy`nyukov, V.N. (1994). Rossy`jskaya pravovaya sy`stema. Vvedeny`e v obshhuyu teory`yu. Saratov: Poly`grafy`st [in Russian]; Stary`lov, Yu.N. (1999). Rossy`jskoe gosudarstvo y pravovaya sy`stema: Sovremennoe razvy`ty`e, problemy, perspekty`vy. red. Yu.N. Stary`lov. Voronezh: Y`zd-vo Voronezhskogo gos. un-ta [in Russian].
Оnishhenko, N.M. (2002). Pravova sy`stema : problemy teoriyi : Monografiya. K. : In-t derzhavy i prava im. V.M. Korecz`kogo
NAN Ukrayiny[in Ukrainian].
Pravovi sy`stemy suchasnosti. Globalizaciya. Demokraty`zm. Rozvy`tok: monografiya (2003) [V.S. Zhuravs`ky`j, O.V. Zajchuk,
O.L. Kopy`lenko, N.M. Onishhenko]; za zag. red. V.S. Zhuravs`kogo. K.: Yurinkom Inter [in Ukrainian].
Lucz`, L.A. (2004). Yevropejs`ki mizhderzhavni pravovi systemy ta problemy integraciyi z nymy pravovoyi systemy Ukrayiny
(teoretychni aspekty): monografiya. K.: IDPN NAN Ukrayiny[in Ukrainian].
Lucz`, L.A. (2005). Yevropejs`ki mizhderzhavni pravovi systemy: zagal`noteorety`chna xaraktery`sty`ka : avtoref. dy`s. na
zdobuttya nauk. stupenya doktora yury`d. nauk : specz. 12.00.01. K. [in Ukrainian].
Miroshnychenko, M.I. (2007). Genezy`s nacional`ny`x pravovy`x sy`stem: teorety`ko-metodologichny`j aspekt: monografiya.
K.: Un-t «Ukrayina» [in Ukrainian].
Miroshnychenko, M.I. (2010). Teorety`chni i metodologichni zasady genezy`su pravovoyi sy`stemy Ukrayiny: monografiya. K.: Un-t «Ukrayina», Dep. v DNTB Ukrayiny. 01.06.10, 32-Uk 2010 [in Ukrainian].
Miroshnychenko, M.I. (2013). Genezy`s pravovoyi sy`stemy Ukrayiny: teorety`ko-metodologichny`j aspekt : avtoref. dy`s. na
zdobuttya nauk. stupenya d-ra yury`d. nauk : specz. 12.00.01 «Teoriya ta istoriya derzhavy i prava; istoriya polity`chny`x i pravovy`x uchen`». K. [in Ukrainian].
Miroshny`chenko, M.I. (2010). Teorety`chni i metodologichni zasady genezy`su pravovoyi sy`stemy Ukrayiny: monografiya. K.: Un-t «Ukrayina», Dep. v DNTB Ukrayiny 01.06.10, 32-Uk [in Ukrainian].
Vstup do teoriyi pravovy`x sy`stem : monografiya (2006) / za zag. red. O.V. Zajchuka, N.M. Onishhenko. K. : Yury`dy`chna
dumka [in Ukrainian].
Xaustova, M.G. (2008). Nacional`na pravova sy`stema za umov rozbudovy pravovoyi demokraty`chnoyi derzhavnosti v Ukrayini: monografiya. X.: Pravo, [in Ukrainian].
Pravova systema Ukrayiny : istoriya, stan ta perspektyvy (2008): v 5 t. T. 1 : Metodologichni ta istory`ko-teoretychni problemy formuvannya i rozvy`tku pravovoyi sy`stemy Ukrayiny / za red. M.V. Czvika, O.V. Petry`shy`na. X.: Pravo [in Ukrainian].
Vvedeny`e v ukray`nskoe pravo (2008) / pod. obshh. red. S.V. Ky`valova, Yu.N. Oborotova. [2-e y`zd., pererab. y dop.]. Odessa: Yury`dy`cheskaya ly`teratura [in Ukrainian].
Rabinovy`ch, P. (2014). Metodologiya vitchy`znyanogo zagal`noteorety`chnogo pravoderzhavoznavstva : deyaki suchasni tendenciyi. Pravo Ukrayiny [in Ukrainian].
Zajchuk, O.V., Onishhenko, N.M. (2002). Pravovi sy`stemy suchasnosti ta tendenciyi yix rozvy`tku. Pravo Ukrayiny [in Ukrainian]; Marchenko,M.N. (2008). Gosudarstvo y pravo v uslovy`yax globaly`zacy`y`. M. : Prospekt [in Russian]; Goloskokov, L.V. (2006) Moderny`zacy`ya rossy`jskogo prava: teorety`ko-y`nformacy`onnyj aspekt : dy`ss. … d-ra yury`d. nauk : 12.00.01. Krasnodar [in Russian]; Demicheva, V.V. (2007). Pravova svidomist` yak element pravovoyi sy`stemy v umovax demokraty`chnogo rozvy`tku Ukrayiny: dy`s. … kand. yury`d. nauk: 12.00.01. K. [in Ukrainian]; Kagadij, M.I. (2005). Yury`dy`chna prakty`ka v pravovij sy`stemi Ukrayiny: dy`s. … kand. yury`d. nauk: 12.00.01. K. [in Ukrainian]; Kartashov, V.N. (2005). Vvedeny`e v obshhuyu teory`yu pravovoj sy`stemy obshhestva : v 2 t. Yaroslavl`: YarGU, T.1. [in Russian]; Kartashov, V.N. (1997). Vvedeny`e v obshhuyu teory`yu pravovoj sy`stemy obshhestva. Chast`. 3. Prakty`ka realy`zacy`y prava. Pravopry`meny`tel`naya prakty`ka. Yaroslavl` [in Russian]; Miroshny`chenko, M.I. (2007). Genezy`s nacional`ny`x pravovy`x sy`stem: teorety`ko-metodologichny`j aspekt: monografiya. K.: Un-t «Ukrayina» [in Ukrainian]; Poleny`na, S.V., Gavry`lov, O.A., Koldaeva, N.G. (2005). Teorety`chesky`e y prakty`chesky`e aspekty razvy`ty`ya pravovoj sy`stemy RF v uslovy`yax globaly`zacy`y`. Gosudarstvo y pravo. 12. [in Ukrainian]; Sy`nyukov, V.N. (1994). Rossy`jskaya pravovaya sy`stema. Vvedeny`e v obshhuyu teory`yu. Saratov: Poly`grafy`st [in Russian]; Soroky`n, V.V. (2003). Koncepcy`ya эvolyucy`onnogo razvy`ty`ya pravovoj sy`stemy v perexodnyj pery`od: dy`ss. … d-ra yury`d. nauk : 12.00.01. Ekatery`nburg [in Russian];
Ty`xomy`rov Yu.A. (1998). Pravovaya sfera obshhestva y pravovaya sy`stema. Zhurnal rossy`jskogo prava [in Russian]; Chernenko, A.K. (2006). Teorety`ko-metodology`chesky`e aspekty formy`rovany`ya pravovoj sy`stemy obshhestva: dy`ss. … d-ra yury`d. nauk: 12.00.01. M. [in Russian]; Demicheva, V.V. (2007). Pravova svidomist` yak element pravovoyi sy`stemy v umovax demokraty`chnogo rozvy`tku Ukrayiny : dy`s. … kand. yury`d. nauk: 12.00.01 [in Ukrainian]; Kagadij, M.I. (2005). Yury`dy`chna prakty`ka v pravovij sy`stemi Ukrayiny : dy`s. … kand. yury`d. nauk: 12.00.01 [in Ukrainian]; Kartashov, V.N. (2005). Vvedeny`e v obshhuyu teory`yu pravovoj sy`stemy obshhestva : v 2 t. T. 1. [in Russian]; Kolodij, A.M. (1988). Pry`ncy`py prava Ukrayiny : monografiya. K.: Yurinkom Inter [in Ukrainian]; Xaustova, M.G. (2008). Nacional`na pravova sy`stema za umov rozbudovy pravovoyi demokraty`chnoyi derzhavnosti v Ukrayini: monografiya. X.: Pravo [in Ukrainian]; Fajnberg, M. (2008). Moderny`zacy`ya pravovoj sy`stemy Rossy`jskoj Federacy`y`: problemy teory`y y prakty`ky`: dy`ss. … kand. yury`d. nauk: 12.00.01. Krasnodar [in Russian].
Kozyubra, M. (2010) Verxovenstvo prava: ukrayins`ki realiyi ta perspekty`vy`. Pravo Ukrayiny. 3. [in Ukrainian]; Selivanov,
V.M. (2002). Pravo i vlada suverennoyi Ukrayiny : metodolognichni aspekty`: monografiya. K.: Vy`d. dim «In Yure» [in Ukrainian]; Kolodij, A.M. (1988). Pry`ncy`py prava Ukrayiny : monografiya. K.: Yurinkom Inter [in Ukrainian]; Golovaty`j, S. (2006). Verxovenstvo prava : monografiya : u 3 kn. / S. Golovaty`j. K.: Feniks: Verxovenstvo prava: vid ideyi – do doktry`ny`. [in Ukrainian]; Maksy`mov, S.Y`. (2002). Pravovaya real`nost`: opyt fy`losofskogo osmysleny`ya: monografy`ya. X.: Pravo [in Ukrainian]; Gudy`ma, D.A. (2009). Prava lyudy`ny`: antropologo-metodologichni zasady doslidzhennya / Praci L`vivs`koyi laboratoriyi prav lyudy`ny i gromadyanyna Naukovo-doslidnogo insty`tutu derzhavnogo budivny`cztva ta miscevogo samovryaduvannya Akademiyi pravovy`x nauk Ukrayiny / redkol.: P.M. Rabinovy`ch (golov. red.) ta in. Seriya I. Doslidzhennya ta referaty`. Vy`p. 20. L`viv: Kraj [in Ukrainian]; Vvedenye v teory`yu gosudarstvenno-pravovoj organy`zacy`y socy`al`nyx sy`stem (1997) / pod. obshh. red. E.B. Kubko. K.: Yury`nkom [in Ukrainian]; Lenger Ya.I. (2007). Reformuvannya pravovoyi sy`stemy yak zasib pidvy`shhennya yiyi efekty`vnosti : dy`s. … kand. yury`d. nauk: 12.00.01. « Teoriya ta istoriya derzhavy i prava; istoriya polity`chny`x i pravovy`x uchen`». Uzhgorod [in Ukrainian]; Oborotov. Yu. (2001). Trady`cy`y y novacy`y v pravovom razvy`ty`y`. Odessa: Yury`dy`chna literatura [in Ukrainian]; Shevchuk, S. (2007). Sudovy`j zaxy`st prav lyudy`ny`: prakty`ka Yevropejs`kogo Sudu z prav lyudy`ny u konteksti zaxidnoyi pravovoyi trady`ciyi. K.: Referat [in Ukrainian].
Bajty`n, M.Y`. (1988). Pravo – svyazuyushhee zveno mezhdu poly`ty`cheskoj vlast`yu, gosudarstvom y pravovoj sy`stemoj
obshhestva. Voprosy teory`y gosudarstva y prava. Saratov: Y`zd-vo Sarat. un-ta [in Russian]; Bajty`n, M.Y`. (2005). Sushhnost` prava (sovremennoe normaty`vnoe pravopony`many`e na grany dvux vekov). M.: Pravo y gosudarstvo [in Russian]; Kresina, I.O., Matviyenko, A.S., Onishhenko, N.M. (2006). Polity`ka, pravo i vlada v konteksti transformacijny`x procesiv v Ukrayini: monografiya; za red. I.O. Kresinoyi. K.: In-t derzhavy i prava im. V.M. Korecz`kogo NAN Ukrayiny[in Ukrainian]; Ty`unova, L.B. (1991). Sy`stemnye svyazy pravovoj dejstvy`tel`nosty`. Metodology`ya y teory`ya. SPb: SPb. un-t [in Russian].
Kresin, O., Tkachenko, O. (2007). Nacional`na derzhava i pravo v umovax globalizaciyi. Pravo Ukrayiny. 6 [in Ukrainian];
Lukashuk, Y`.Y`. (2000). Globaly`zacy`ya, gosudarstvo, pravo, XXI vek. M.: Spark [in Russian]; Luk`yanova, E. G. (2006).
Globaly`zacy`ya y pravovaya sy`stema Rossy`y (osnovnye napravleny`ya razvy`ty`ya): monografiya. M.: Norma [in Russian]; Shaxraj, S.M. (2003). Globaly`zacy`ya y pravovaya sy`stema Rossy`y`. SPb.: Sankt-Peterburgsky`j uny`versy`tet MVD Rossy`y [in Russian]; Vozdejstvy`e globaly`zacy`y na pravovuyu sy`stemu Rossy`y (2004). S.V. Poleny`na, O.A. Gavry`lov, N.G. Koldaeva [y dr.]. Gosudarstvo y pravo. [in RUSSIAN]; Bory`sky`na, O.N. (2008). Posledstvy`ya globaly`zacy`y dlya razvy`ty`ya nacy`onal`nyx pravovyx sy`stem: puty y sposoby preodoleny`ya vozny`kayushhy`x problem. Y`story`ya gosudarstva y prava [in Russian]; Torosyan, V.R. (2009). Pravovaya sy`stema Rossy`y v uslovy`yax globaly`zacy`y y mezhgosudarstvennoj uny`fy`kacy`y pravovyx standartov : avtoref. dy`s. na soy`skany`e nauchnoj stepeny kand. yury`d. nauk: specz. 12.00.01, Krasnodar [in Russian]; Gorshunov, D.N. (2007). Vly`yany`e processov globaly`zacy`y na pravovy sy`stemy Rossy`y y Belarusy`. Problemy upravleny`ya. 3 (24) [in Russian].
Porivnyal`ne pravoznavstvo (pravovi sy`stemy svitu) : monografiya (2008) / za red. O.V. Zajchuka, N.M Onishhenko. K.: Parlamentske vy`davny`cztvo [in Ukrainian]; Bexruz X. (2009). Porivnyal`ne pravoznavstvo: pidruch. Odesa: Feniks [in Ukrainian]; Vovrazhenceva, K.P. (2008). Pravovi sy`stemy Ukrayiny ta Respubliky Byelarus`: suchasni procesy pravovogo rozvy`tku : dy`s. and. yury`d. nauk: 12.00.01 [in Ukrainian]; Say`dov, A.X. (2000). Sravny`tel`noe pravovedeny`e (Osnovnye pravovye sy`stemy sovremennosty`). M.: Yury`st` [in Russian]; Tret`yakova, O.D. (2008). Kogerency`ya pravovyx sy`stem (na pry`mere konsty`tucy`j SShA, Afgany`stana y Fy`ly`ppy`n). Rossy`jsky`j sledovatel`. 10. [in Russian]; Voloshenyuk, O.V. (2009). Procesy konvergenciyi v suchasny`x pravovy`x sy`stemax. Forum prava. [in Ukrainian]; Muky`enko, Y`.N. (2008). Mnogoobrazy`e y specy`fy`ka sovremennyx pravovyx sy`stem: dy`ss. … kand. yury`d. nauk : 12.00.01. M. [in Russian].
Konsty`tucijni zasady pravovoyi sy`stemy Ukrayiny i problemy yiyi vdoskonalennya (2008) / za red. Yu.P. By`tyaka. X.: Pravo
[in Ukrainian]; Dovgert, A. (2009). Metodologichne znachennya nadnacional`nogo cy`vil`nogo prava. Pravo Ukrayiny. 8 [in Ukrainian]; Bogolyubov, S.A. (2004). Globaly`zacy`ya y razvy`ty`e эkology`cheskogo zakonodatel`stva. Zhurnal rossy`jskogo prava. 5. [in Russian]; Voloshy`n, Yu.O., (2008). Doktry`na «global`nogo konsty`tucionalizmu» v mexanizmi zabezpechennya yevropejs`koyi mizhderzhavnoyi integraciyi: teorety`ko-metodologichny`j analiz. Chasopy`s Ky`yivs`kogo universy`tetu prava. 3 [in Ukrainian]; Navrocz`ky`j, V. (2010). Kry`minal`ne pravo Ukrayiny v epoxu globalizaciyi. Geopolity`ka Ukrayiny: istoriya i suchasnist`: zb. nauk, pracz` 2. [in Ukrainian].
Bajmuratov, M.A. (2012). Mezhdunarodnye y`zby`ratel`nye standarty: pravovaya pry`roda, soderzhatel`naya y sy`stemnaya
xaraktery`sty`ky`, aktual`nye voprosy y`mplementacy`y v zakonodatel`stvo Ukray`ny: monografy`ya / M.A. Bajmuratov, B.Ya. Kofman; pod nauch. red. d-ra yury`d nauk, prof. Yu.A. Voloshy`na. Sumy [in Ukrainian].; Buromens`ky`j, M.V. (2006). Mizhnarodne pravo: Navch. posibny`k / Za red. M.V. Buromens`kogo. K.: Yurinkom Inter [in Ukrainian]; Vzayemodiya mizhnarodnogo prava z vnutrishnim pravom Ukrayiny (2006) / za red. V.N. Deny`sova. K. [in Ukrainian]; Buromens`ky`j, M.V. (2006). Mizhnarodne pravo: Navch. posibny`k / Za red. M.V. Buromens`kogo. K.: Yurinkom Inter [in Ukrainian]; Ty`xomy`rov Yu.A. (1995). Mezhdunarodnoe y vnutrennee pravo: dy`namy`ka sootnosheny`ya. Pravovedeny`e. 3. [in Russian]; Ty`xomy`rov Yu.A. (2002). Globaly`zacy`ya: vzay`movly`yany`e vnutrennego y mezhdunarodnogo prava. Zhurnal rossy`jskogo prava. 11. [in Russian]; Gavry`lov V.V. (2005).
Mezhdunarodnaya y nacy`onal`nye pravovye sy`stemy: ponyaty`e y osnovnye napravleny`ya vzay`modejstvy`ya: ponyaty`e y
osnovnye napravleny`ya vzay`modejstvy`ya: dy`s. … d-ra yury`d. nauk : 12.00.10. Vlady`vostok [in Russian]; Muravjov, V. (2003).
Garmonizaciya zakonodavstva yak fenomen yevropejs`koyi integraciyi. Ukrayins`ky`j pravovy`j chasopy`s. 2. [in Ukrainian];
Xary`tonova, O.I., Xary`tonov, Ye. (2002). Porivnyal`ne pravo Yevropy`. Osnovy porivnyal`nogo pravoznavstva: yevropejs`ki
trady`ciyi: posibny`k. X.: Odissej [in Ukrainian]; Markova-Murashova, S.A. (2005). Sovremennye pravovye sy`stemy: tendency`y y`ntegracy`y y dy`fferency`acy`y`: monografiya. Krasnodar: Kuban`sky`j gos. un-t [in Russian].
Published
2019-11-18
How to Cite
Udovyka, L. (2019). Formation of the legal system theory in Legal science (Part 1). Law Review of Kyiv University of Law, (3), 12-20. https://doi.org/10.36695/2219-5521.3.2019.01
Section
State and law theory and history. Philosophy of law