Institutionalization of interests in the context of ensuring the environmental function of the state

Keywords: interests in environmental law, institutionalization of interests, environmental function of the state, reconciliation of interests, mechanism of institutionalization of interests in environmental law, functional sets of law

Abstract

The article investigates the process of institutionalization of interests in environmental law as a target model in ensuring the environmental function of the state. It is proved that the effectiveness of the mechanism of legal regulation of environmental relations depends directly on the formal definition of public and, of course, other types of interests that are reflected in environmental law relations. It is emphasized that the most convenient form of legislating on interests is to give them a form of subjective law, which introduces certainty in the means and ways of ensuring them. In the meantime, subjective rights are not the only form of objectification (legalization) of interests, it is the only possible way of legal institutionalization of interests in environmental law.

The article substantiates the fact that the full representation of the whole range of interests of environmental and economic nature in social and legal life is possible through the process of their institutionalization, which should result in harmonization of the divergent interests of the corresponding social actors, transformation of spontaneous behavior into predictable and modellable. Institutionalization results in the emergence of appropriate sets of laws (formal and informal) that determine a certain order in the nature of human-nature interactions by shaping the rules and regulations of environmentally sound behavior of economic entities, establishing certain boundaries and restrictions in the process of environmental management.

Institutionalization of environmental interests in the scientific literature is considered as a set of legal phenomena, including legal personality, system of legal measures, techniques, mechanisms, state legal regulation, legal protection, legal liability.

The conceptual understanding of the mechanism of institutionalization of interests in environmental law is defined as a multifaceted long process of formation of environmental and social order in the form of established functional sets of laws within the framework of socio-economic, political and legal systems, in which conditions the interests of individuals and groups are approximated to regulatory requirements, and abstract rules are transformed into real and effective models of stable interaction.

References

Shevchenko, I.V. (2013). Ekoloho-ekonomichnyi rozvytok Ukrainy v umovakh hlobalizatsii. Ekonomichnyi chasopys - ХХІ . 7-8 (2), 16 [in Ukrainian].
Brynchuk, M. M. (1998). Эkolohycheskoe pravo (pravo okruzhaiushchei sredy). Moskva [in Russian].
Kobetska, N.R. (2007). Rozmezhuvannia ta vzaiemodiia publichnykh i derzhavnykh ekolohichnykh interesiv. Yurydychna Ukraina. 7, 8-12 [in Ukrainian].
Vasyleva, M.Y. (2012). O sootnoshenyy ynteresa y subъektyvnoho prava v эkolohycheskykh pravootnoshenyiakh. Эkolohycheskoe pravo. 4, 26 [in Russian].
Anisimova, H.V. (2019). Teoretychni zasady rozvytku ekolohichnoho zakonodavstva v konteksti pryrodno-pravovoi doktryny. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
Stehnii, O.H. (2016). Sotsiolohichna refleksiia ekolohichnoi problematyky: promizhni rezultaty 25-richnoho sposterezhennia. Ukrainskyi sotsium. 3(58), 50 [in Ukrainian].
Myronov Yu.B., Myronova, M.I. (2016). Instytutsionalizatsiia yak sotsialno-ekonomichnyi fenomen. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. 17(3), 10 [in Ukrainian].
Logynova, L.V. (2008). Mekhanyzm ynstytutsyonalyzatsyy ynteresov: sushchnost y rol v modernyzatsyy obshchestva. Fylosofyia y obshchestvo. 4 (82), 151. [in Russian].
Stepanenko, A. (2018). Ekolohichna modernizatsiia ekonomiky v dyskursi chetvertoi promyslovoi revoliutsii. Ekonomika pryrodokorystuvannia i stalyi rozvytok. 1-2 (20-21), 16 [in Ukrainian].
Sych, Ye.M., Boiko, O.V. (2012). Instytutsionalizatsiia ekonomichnykh interesiv subiektiv transportnoho rynku. Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. 4 (62), 98 [in Ukrainian].
Flyhstyn, N. (2001). Polia, vlast y sotsyalnye navyky: krytycheskyi analyz novykh ynstytutsyonalnykh techenyi. Эkonomycheskaia sotsyolohyia. 4. T. 2, 31-32 [in Russian].
Radionov, Yu.D. (2017). Instytuty ta yikh rol u rozvytku natsionalnoi ekonomiky. Investytsii: praktyka ta dosvid. 3, 27 [in Ukrainian].
Kopecký, P. (2001). Parliaments in the Czech and Slovak Republics. Party Competition and Parliamentary Institutionalization. Burlington: Ashgate Publishing Company, 13-15 [in English].
Norhaard, Ole. (2007). Ekonomichni instytutsii ta demokratychna reforma. Porivnialnyi analiz postkomunistychnykh krain. Кyiv [in Ukrainian].
Stehnii, O.H. (2002). Instytutsionalizatsiia ekolohichnykh interesiv u suspilstvi sotsiohennykh ryzykiv: Кyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Stehnii, O. (2003). Ekolohichni interesy v masovii svidomosti naselennia. Ukrainske suspilstvo – 2003. Sotsiolohichnyi monitorynh. Кyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Published
2020-04-15
How to Cite
Moroz, G. (2020). Institutionalization of interests in the context of ensuring the environmental function of the state. Law Review of Kyiv University of Law, (1), 270-273. https://doi.org/10.36695/2219-5521.1.2020.54
Section
Agricultural, land and environmental law