Legal Regulation of the Preservation of the Culture of Ukrainian Peasantry: Current Situation and Prospects for Improvement

Keywords: agrarian reform, culture, ecological culture, employment of peasants, integrated development of rural areas, peasants, rural areas, social sphere of the village, sustainable development, village school

Abstract

This article investigates the current state of legal regulation of preserving the culture of Ukrainian peasantry as a carrier of Ukrainian identity, culture and spirituality of the nation. The necessity to revive and preserve the peasant as a landlord, bearer of morality and national culture is reflected in the scientific approaches of legal scholars in the field of agrarian, land and environmental law of Ukraine. In the process of analysis of a number of sources of agrarian, land, environmental law, normative legal acts of a programmatic nature, the existence of significant legal defects in the specified field was revealed (declarative nature of legal provisions, legal gaps, lack of complexity of legal regulation, inefficiency of legal norms). As a result, degradation of the spiritual, environmental, legal culture of the peasants occurs.

The authors found that the effectiveness of a number of legal acts, aimed at the legal regulation of the culture of Ukrainian peasantry, the social development of the village and the revival of social cultural and material infrastructure, is low. The measures identified in them to overcome the crisis in the social sphere of the village have practically no proper mechanisms of implementation.

In view of this, the authors substantiate ways to improve the legal regulation for the preservation of the culture of Ukrainian peasantry. The key to preserving the peasantry as a carrier of the national culture of Ukrainian people, according to the authors, is a integrated solution to the peasant's social problems. This direction of state policy should be implemented through organizational, legal and socio-economic measures aimed at ensuring employment and reducing unemployment, expanding the network of cultural institutions in the countryside, improving the level of education of rural youth, the development of environmental awareness, education, legal and advisory activities.

Increasing the standard of living and life of Ukrainian peasantry, the authors associate with the need for its financial and economic support with the use of funds from the State and local budgets for the implementation of cultural and educational activities in the countryside, leisure activities with the promotion of agricultural producers. An important guarantee of preserving the culture of Ukrainian peasantry is to increase the legal responsibility of officials of state authorities and local self-government for making decisions that limit or violate peasants' rights.

References

Diia prava: intehratyvnyi aspekt: monohr. (2010). Vidp. red. N. M. Onishchenko. Kyiv: Yurydychna dumka [in Ukrainian].
Haietska-Kolotylo Ya.Z., Ilkiv N.V. (2008). Ahrarne pravo Ukrainy: Navch. posib. Kyiv: Istyna [in Ukrainian].
Hafurova O. V. (2015). Pravovi problemy sotsialnoho rozvytku sela : avtoref. dys. ... doktora yuryd. nauk : 12.00.06. Instytut derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Zhushman V.P. (2000). Ahrarnaia reforma v Ukrayne: pravove problemy. Predprynymatelstvo, khoziaistvo y pravo, 6 [in Russian].
Zemko A.M. (2003). Sotsialno-ekonomichni zavdannia pidsobnykh vyrobnytstv i promysliv silskohospodarskykh pidpryiemstv. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, 9 [in Ukrainian].
Kovalenko T.O. (2006). Reformuvannia ahrarnykh vidnosyn v Ukraini: sotsialno-pravovi problemy. Biuleten Ministerstva yustytsii Ukrainy, 12 [in Ukrainian].
Nosik V.V. (2004). Sotsialno-ekonomichni ta pravovi aspekty zdiisnennia zemelnoi reformy v Ukraini y inshykh derzhavakh yevropeiskoi oriientatsii. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. Tarasa Shevchenka, 56 [in Ukrainian].
Pashchenko O.M. (2007). Orhanizatsiino-pravove zabezpechennia sotsialnoho rozvytku sela. Ahrarne pravo Ukrainy: pidruchnyk / red. O.O. Pohribnoho. Kyiv: Istyna [in Ukrainian].
Pozniak E.V. (2015). Pravove zabezpechennia kultury ukrainskoho selianstva v konteksti sotsialnoho rozvytku sela – nahalna potreba sohodennia. Pravovi problemy rozvytku silskykh terytorii Ukrainy: Materialy Kruhloho stolu, prysviacheno pamiati vidomoho ukrainskoho vchenoho-pravoznavtsia, chlena-korespondenta NAN Ukrainy, akademika NAPrN Ukrainy V.I. Semchyka (m. Kyiv, 9 hrudnia 2015 r.). Kyiv: Print servis [in Ukrainian]; Pozniak E.V. (2009). Pravovi problemy zberezhennia kultury ukrainskoho selianstva v konteksti sotsialnoho rozvytku sela. Aktualni pytannia derzhavotvorennia v Ukraini ochyma molodykh uchenykh. Zb. nauk. prats mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Kyiv, 23-24 kvitnia 2009 r.). Kyiv, Ch. III [in Ukrainian].
Semchyk V.I. (1998). Ahrarne pravo Ukrainy: problemy stanovlennia i rozvytku. Akademichna yurydychna dumka / red. Yu.S. Shemshuchenka. Kyiv: In-Yure [in Ukrainian].
Stativka A.M. (2007). Orhanizatsiino-pravovi pytannia sotsialnoho rozvytku sela v Ukraini: monohrafiia. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
Tytova N.I. (2006). Seliany povynni maty priorytetnyi pravovyi status. Zemelne pravo Ukrainy, 6 [in Ukrainian].
Urkevych V.Iu. (2007). Problemy teorii ahrarnykh pravovidnosyn: monohrafiia. Kharkiv: Kharkiv yurydychnyi [in Ukrainian].
Hafurova O. V. (2015). Pravovi problemy sotsialnoho rozvytku sela : avtoref. dys. ... doktora yuryd. nauk : 12.00.06. Instytut derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Yak vriatuvaty silsku osvitu v Ukraini. URL: https://konkurent.in.ua/publication/10191/ak-vryatuvati-silsku-osvitu-v-ukrayini-/ [in Ukrainian].
Yak vriatuvaty silsku osvitu v Ukraini. URL: https://konkurent.in.ua/publication/10191/ak-vryatuvati-silsku-osvitu-v-ukrayini-/ [in Ukrainian].
Shchodo problem rozvytku sotsialnoi infrastruktury silskykh naselenykh punktiv. Analitychna zapyska / Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen. URL: http://old2.niss.gov.ua/articles/1132/ [in Ukrainian].
Shchodo problem rozvytku sotsialnoi infrastruktury silskykh naselenykh punktiv. Analitychna zapyska / Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen. URL: http://old2.niss.gov.ua/articles/1132/ [in Ukrainian].
Sotsiolohichnoho doslidzhennia «Stavlennia ukrainskoi molodi do zdorovoho sposobu zhyttia», Derzhavnyi instytut rozvytku simi ta molodi za pidtrymky YuNISEF, 2010 r. Vsoho opytano 1200 respondentiv vikom 14-35 rokiv u vsikh oblastiakh Ukrainy. URL: http:// www.mzz.com.ua [in Ukrainian].
Shchodo problem rozvytku sotsialnoi infrastruktury silskykh naselenykh punktiv. Analitychna zapyska / Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen URL: http://old2.niss.gov.ua/articles/1132/ [in Ukrainian].
Nosik V.V. (2005). Ahrarne pravo u natsionalnii pravovii systemi Ukrainy: tendentsii ta perspektyvy rozvytku. Stan ta perspektyvy rozvytku ahrarnoho prava: Materialy Mizhnar. nauk-teor. konf., prysviachenoi 80-richchiu d.iu.n., prof., akad. APrN Ukrainy V.Z. Yanchuka (m. Kyiv, 26-27 travnia 2005 r.) / red. V.M. Yermolenka, V.I. Kuryla. Kyiv: Mahistr - KhKhI storichchia [in Ukrainian].
Published
2020-04-15
How to Cite
Kovalenko, T., & Pozniak, E. (2020). Legal Regulation of the Preservation of the Culture of Ukrainian Peasantry: Current Situation and Prospects for Improvement. Law Review of Kyiv University of Law, (1), 253-259. https://doi.org/10.36695/2219-5521.1.2020.51
Section
Agricultural, land and environmental law