Institutional capacity on protection against infectious diseases in Ukraine

Keywords: sanitary and epidemiological surveillance; infectious diseases; prevention; public health; population

Abstract

The reform of sanitary and epidemiological surveillance and protection of the population against infectious diseases is accompanied by serious challenges and unforeseen circumstances. In Ukraine, a significant number of persons who are infected with hepatitis C and B. Ukraine is a leader in Europe in terms of HIV prevalence. In 2019, half of all measles cases in the European Region were reported in Ukraine. In the same year, the number of cases of diphtheria increased. In Ukraine, a significant number of tuberculosis patients. Coronavirus (COVID-19) is spreading worldwide today. In this article, we will focus on issues Institutional capacity on protection against infectious diseases in particular, and sanitary-epidemiological surveillance in particular.

The Ministry of Health of Ukraine is the central executive authority, which provides formation and implementation of the state policy on protection of the population health against infectious diseases. The Ministry of Health of Ukraine also ensures the formation of state policy in the areas of sanitary and epidemiological well-being of the population.

What executive authority implements the state policy in the sphere of sanitary and epidemiological well-being of the population, regarding the protection of the population from infectious diseases? This authority was the State Sanitary and Epidemiological Service of Ukraine (SES). In 2014, the Cabinet of Ministers of Ukraine decided to reorganize the SES. The decision on the reorganization of the SES was appealed in court and was found unlawful. In 2017, the Cabinet of Ministers of Ukraine changed its previous decision - now the SES was not subject to reorganization but liquidation. In terms of unlawfulness / lawfulness of actions (decision-making) by the Cabinet of Ministers of Ukraine were analyzed. The conclusion: Cabinet of Ministers had been acted in full compliance with the requirements of the legislation.

An analysis of the history of the delegation of powers of the SES (including the results of court proceedings in this case) shows that: the functions of the implementation of state policy that belonged to the SES were entrusted to the State Service on Food Safety and Customer Protection, without functions of the implementation of state policy in the field of epidemiological surveillance.

The problem is that, term what is “epidemiological surveillance”, at least at the legislative level is not set. At national legislation is enshrined and detailed in the subordinate legal acts “state sanitary and epidemiological surveillance”. It is justified that the transfer of the powers of the SES was not carried out properly and, in fact, its powers are not assigned to any of the state authorities.

References

Derzhavna stratehiya u sferi protydiyi VIL-infektsiyi/SNIDu, tuberkulozu ta virusnym hepatytam na period do 2030 roku: skhvaleno rozporyadzhennyam Kabinetu Ministriv Ukrayiny №1415-r vid 27 lystopada 2019 roku. (2020) Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny. 10. stor. 220, stattya 404, kod akta 97777/2020 [in Ukrainian].
SNID v Ukrayini: statystyka na 01.11.2019. Retrieved from: http://www.antiaids.org/ukr/news/aids_stat/snd-v-ukran-statistika-na-01112019-11352.html [in Ukrainian].
Strengthening response to measles outbreak in Ukraine. Retrieved from: http://www.euro.who.int/en/countries/ukraine/news/news/2020/01/strengthening-response-to-measles-outbreak-in-ukraine [in Ukrainian].
Operatyvni dani shchodo zakhvoryuvanosti na hryp, HRVI, kir ta dyfteriyu. Retrieved from: https://moz.gov.ua/article/news/operativni-dani-schodo-zahvorjuvanosti-na-grip-grvi-kir-ta-difteriju [in Ukrainian].
Novel Coronavirus (COVID-19) Situation. Retrieved from: https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
Shemshuchenko Y.S. (1996). Teoretychni zasady podolannya koliziy u zakonodavstvi Ukrayiny. Koliziyi u zakonodavstvi Ukrayiny: problemy, teoriyi i praktyky. Kyiv: Heneza [in Ukrainian].
Matuzov N.Y. Yurydycheskye kollyzyy y sposoby ykh razreshenyya. Teoryya hosudarstva y prava: Kurs lektsyy. Ed. N.Y. Matuzov and A.V. Malʹko. (1997) Moskva: Yuryst [in Russian].
Pro zakhyst naselennya vid infektsiynykh khvorob: Zakon Ukrayiny №1645-III vid 06 kvitnya 2000 roku (z zminamy). (2000) Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny. 17, st. 690 [in Ukrainian].
Polozhennya pro Ministerstvo okhorony zdorovya Ukrayiny: zatverdzheno Postanovoyu Kabinetu Ministriv Ukrayiny №267 vid 25 bereznya 2015 roku (z zminamy). (2015) Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny. 38, st. 1141 [in Ukrainian].
Pro optymizatsiyu systemy tsentralnykh orhaniv vykonavchoyi vlady: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny №442 vid 10 veresnya 2014 roku (u redaktsiyi vid 10 veresnya 2014 roku). (2014). Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny. 74. st. 2105 [in Ukrainian].
Ukhvala Vyshchoho administratyvnoho sudu Ukrayiny vid 23 veresnya 2015 roku u spravi K/800/29033/15. Retrieved from: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/51722433 [in Ukrainian].
Postanova Kyyivskoho apelyatsiynoho administratyvnoho sudu vid 08 lyutoho 2016 roku u spravi 826/19610/14. Retrieved from: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55797697 [in Ukrainian].
Deyaki pytannya Derzhavnoyi sanitarno-epidemiolohichnoyi sluzhby: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny №348 vid 29 bereznya 2017 roku. (2017) Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny. 43, st. 1329 [in Ukrainian].
Rishennya Okruzhnoho administratyvnoho sudu m. Kyyeva vid 11 veresnya 2018 roku u spravi 826/9285/17. Retrieved from: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76904381 [in Ukrainian].
Postanova Shostoho Apelyatsiynoho administratyvnoho sudu vid 04 hrudnya 2018 roku u spravi 826/9285/17. Retrieved from: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78467805 [in Ukrainian].
Postanova Verkhovnoho Sudu. Kasatsiynoho administratyvnoho sudu vid 11 hrudnya 2019 roku u spravi №826/9285/17. Retrieved from: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86305757 [in Ukrainian].
Shevchuk S. Osnovy konstytutsiynoyi yurysprudentsiyi (2002). Kharkiv: Konsum [in Ukrainian].
Pro vnesennya zmin do postanovy Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 10 veresnya 2014 r. № 442: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny №591 vid 05 lypnya 2015 roku. (2015). Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny. 66, st. 2182 [in Ukrainian].
Pro sudove rishennya v administratyvniy spravi: Postanova Plenumu Vyshchoho administratyvnoho sudu Ukrayiny №7 vid 20 travnya 2013 roku. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007760-13 [in Ukrainian].
Pro zatverdzhennya tymchasovykh metodychnykh rekomendatsiy «Epidemiolohichnyy nahlyad i kontrol za vypadkamy ptashynoho hrypu u lyudey»: Nakaz Ministerstva okhorony zdorovya Ukrayiny №341 vid 19 chervnya 2007 roku. Retrieved from: http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=8933 [in Ukrainian].
Pro zatverdzhennya Pereliku infektsiynykh zakhvoryuvan: Nakaz Ministerstva okhorony zdorovya Ukrayiny №362 vid 13 kvitnya 2016 roku. (2016) Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny. 45, st. 1654. [in Ukrainian].
Pro zatverdzhennya Poryadku provedennya epidemiolohichnoho nahlyadu za korom, krasnukhoyu ta syndromom vrodzhenoyi krasnukhy: Nakaz Ministerstva okhorony zdorovya Ukrayiny №954 vid 23 kvitnya 2019 roku. (2019) Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny. 45, st. 1570. [in Ukrainian].
Pro zatverdzhennya Poryadku orhanizatsiyi provedennya epidemiolohichnoho nahlyadu za hrypom ta hostrymy respiratornymy virusnymy infektsiyamy, zakhodiv z hotovnosti v mizhepidemichnyy period i reahuvannya pid chas epidemichnoho sezonu zakhvoryuvanosti na hryp ta HRVI: Nakaz Ministerstva okhorony zdorovya Ukrayiny №1126 vid 17 travnya 2019 roku. (2019). Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny. 51, st. 1762. [in Ukrainian].
Decision No 1082/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 on serious cross-border threats to health and repealing Decision No 2119/98/EC Text with EEA relevance .OJ L 293, 5.11.2013, p. 1–15.
Proekt Zakonu pro vnesennya zmin do Zakonu Ukrayiny «Pro zabezpechennya sanitarnoho ta epidemichnoho blahopoluchchya naselennya» №8464 vid 08 chervnya 2018 roku. Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64198 [in Ukrainian].
Pro zatverdzhennya Polozhennya pro derzhavnyy sanitarno-epidemiolohichnyy nahlyad v Ukrayini: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny №1109 vid 22 chervnya 1999 roku (z zminamy). (1999) Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny. 25, st. 1178. [in Ukrainian].
Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Derzhavnu sluzhbu Ukrayiny z pytan bezpechnosti kharchovykh produktiv ta zakhystu spozhyvachiv: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny №667 vid 02 veresnya 2015 roku (z zminamy). (2015) Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny.73, st. 2402. [in Ukrainian].
Pro zabezpechennya sanitarnoho ta epidemichnoho blahopoluchchya naselennya: Zakon Ukrayiny №4004-XII vid 24 lyutoho 1994 roku (zi zminamy) [in Ukrainian].
Miroshnichenko A.M. (2010). Koliziyi v pravovomu rehulyuvanni zemelnykh vidnosyn v Ukrayini. Kyiv: Alerta; KNT; TSUL. [in Ukrainian].
Polozhennya pro Ministerstvo okhorony zdorovya Ukrayiny: zatverdzheno Postanovoyu Kabinetu Ministriv Ukrayiny №267 vid 25 bereznya 2015 roku (z zminamy).
Beley Y.N. (2018). Kontrol i nahlyad u sferi hromadskoho zdorovya. Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Seriya: yurydychni nauky. 5. Tom 29 (68), 41-48 [in Ukrainian].
Pro skhvalennya Kontseptsiyi rozvytku systemy hromadskoho zdorovya: Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny №1002-r vid 30 lystopada 2016 roku. (2017) Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny. 1, st. 21. [in Ukrainian].
Pro utvorennya derzhavnoyi ustanovy «Tsentr hromadskoho zdorovya Ministerstva okhorony zdorovya Ukrayiny»: Nakaz Ministerstva okhorony zdorovya Ukrayiny №604 vid 18 veresnya 2015 roku (z zminamy). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0604282-15 [in Ukrainian].
Pro deyaki pytannya reorhanizatsiyi derzhavnykh pidpryyemstv ta ustanov MOZ Ukrayiny: Nakaz Ministerstvo okhorony zdorovya Ukrayiny 03.11.2017 № 1363 Retrieved from: https://ips.ligazakon.net/document/view/MOZ28091 [in Ukrainian].
Statut Derzhavnoyi ustanovy «Tsentr hromadskoho zdorovya Ministerstva okhorony zdorovya Ukrayiny»: zatverdzhenyy nakazom Ministerstva okhorony zdorovʺya Ukrayiny №515 vid 20 bereznya 2018 roku. Retrieved from: https://phc.org.ua/sites/default/files/uploads/files/C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%A6%D0%93%D0%97%202018.pdf [in Ukrainian].
Pronevych O.S. (2017). Implementatsiya Rehlamentu (ES) 851/2004 pro utvorennya Yevropeyskoho tsentru z profilaktyky ta kontrolyu za zakhvoryuvannyamy: stan, problemy i perspektyvy. Pravo i bezpeka. 3 (66), 45-51 [in Ukrainian].
Nizova N.M. (2017) Potochni vyklyky dlya Derzhavnoyi ustanovy «Tsentr hromadskoho zdorovya Ministerstva okhorony zdorovya Ukrayiny. Ukrayina. Zdorovya natsiyi. 3(44), 331-332 [in Ukrainian].
Pro tsentralni orhany vykonavchoyi vlady: Zakon Ukrayiny №3166-VI vid 17 bereznya 2011 roku. (2011). Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny. 27, st. 1123 [in Ukrainian].
Aktualnist stvorennya Natsionalnoho tsentru hromadskoho zdorovya ta kontrolyu za zakhvoryuvannyamy. Analitychnyy zvit. Draft. Serpen 2015 roku. Retrieved from: http://www.hivreforminaction.org/wp-content/uploads/2015/10/National-Public-Health-and-Disease-Control-Center-draft.pdf [in Ukrainian].
Published
2020-04-15
How to Cite
Demchenko, I. (2020). Institutional capacity on protection against infectious diseases in Ukraine. Law Review of Kyiv University of Law, (1), 196-205. https://doi.org/10.36695/2219-5521.1.2020.40
Section
The issues of civil law, commercial law, labour law and social security law of U