Corporate law in Ukraine within the framework of approaching the European Union standards

Keywords: Law of corporations, corporation, adaptation of legislation to EU law, corporate legislation, company

Abstract

The article is devoted to adaptation of the national corporate law to the law of European Union`s corporations.

Special attention has been given to define the legal nature of the corporation.

It is concluded that there is no established understanding of the above concepts in national legal science.

The main approaches to the corporate legal nature in particular European systems of justice - in FRG, France, England - are considered in depth. Significant differences between the legislation of Ukraine and legislation of the European Union countries based on the history of their development and peculiarities of specific national systems of justice are detected.

The regulation of corporate relations in the European Union at supranational level is considered. It is concluded that the European Union supranational law is its corporate law.

The priority areas for unification of European corporate law at the supranational level are analyzed. The main instruments to adjust the activities of corporations in EU law are identified to be the Directives aimed at harmonizing and unifying national legislation of EU Member States.

References

Bihniak O. V. (2018). Tsyvil'no-pravovyj zakhyst korporatyvnykh prav v Ukraini: dys.... doktora iuryd. nauk: 12.00.03. Odesa [in Ukrainian].
Zozuliak O. I. (2017). Nepidpryiemnyts'ki iurydychni osoby iak sub'iekty tsyvil'noho prava: teoretychni ta praktychni aspekty: monohrafiia / O. Zozuliak. – Ternopil': Pidruchnyky i posibnyky. [In Ukrainian].
Zhornokuj Yu. M. (2018). «Korporatsiia»: suchasnyj stan zakonodavstva v Ukraini ta Yevropejs'komu Soiuzi / Yurij Zhornokuj. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 1. [In Ukrainian].
Sischuk L. V. (2017). Sutnist' korporatsii u korporatyvnomu pravi Ukrainy: teoretychnyj aspect. Pryvatne pravo i pidpryiemnytstvo. 17 [In Ukrainian].
Huschyn V. V., Poroshkyna Yu. O., Serdiuk E. B. (2006). Korporatyvnoe pravo. M.: Eksmo [In Russian].
Kashanyna T.V. (1999). Korporatyvnoe pravo (Pravo khoziajstvennykh tovaryschestv y obschestv). Uchebnyk dlia vuzov. Moskva: Yzdatel'skaia hruppa NORMA-YNFRA M [in Russian].
Kravchuk V.M. (2005). Korporatyvne pravo. Naukovo-praktychnyj komentar zakonodavstva ta sudovoi praktyky. Kyiv: Istyna [in Ukrainian].
Pravo evropejskoho soiuza (2018). v 2 ch. Chast' 1 uchebnyk y praktykum dlia bakalavryata y mahystratury / pod red. A. Kh. Abashydze, A. O. Ynshakovoj. 2 yzd., pererab. y dop. Moskva: Yzdatel'stvo Yurajt [in Russian].
Kashkyn S. Yu., Zhupanov A. V. (2013). Yurydycheskye lytsa v prave Evropejskoho Soiuza: orhanyzatsyonno-pravovye aspekty rehulyrovanyia korporatyvnykh otnoshenyj. Lex Russia. 7 [in Russian].
Hlus' N.S. (2000). Korporatsii ta korporatyvne pravo: poniattia, osnovni oznaky ta osoblyvosti zakhystu: avtoref. dys. ... kand. iuryd. nauk. Kyiv [In Ukrainian].
Kozlova N. S. (2005). Pravosub'ektnost' iurydycheskoho lytsa. Moskva : Statut [in Russian].
Borysova V. Y. (2008). Korporatsyia – orhanyzatsyonno-pravovaia forma korporatyvnykh otnoshenyj. Al'manakh tsyvylystyky. Sb. statej. 1 / pod red. R. A. Majdanyka. Kyev: Vseukraynskaia asssotsyatsyia yzdatelej «Pravova iednist'» [in Russian].
Rudenko V. V. (2015). Korporatsii v Ukraini ta za kordonom: sutnist' i kharakterni oznaky // Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. 4 [in Ukrainian].
Code de commerce: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C61515E1B5F152594 190CC6E8AB725EE.tplgfr40s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006133175&cid Texte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20180125
Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT0000060695 70
Kybenko E. R. Korporatyvnoe pravo Ukrayny. Uchebnoe posobye. Kharkiv : Espada, 1999 [in Russian].
Published
2020-04-15
How to Cite
Vasylieva, V., & Kostruba, A. (2020). Corporate law in Ukraine within the framework of approaching the European Union standards. Law Review of Kyiv University of Law, (1), 181-188. https://doi.org/10.36695/2219-5521.1.2020.37
Section
The issues of civil law, commercial law, labour law and social security law of U