Legitimacy of State Bodies involved in Citizenship Issues (Ukraine)

Keywords: state bodies involved in solving citizenship issues, legitimacy, legality, legitimation of state bodies

Abstract

In the extremely difficult conditions of today, the problems of citizenship for Ukraine have become extremely relevant, becoming one of the factors affecting the state of ensuring its national security. This includes the problem of understanding the legitimacy of the state bodies involved in addressing citizenship issues.

         Legitimacy and legality are the main features that characterize the state bodies involved in addressing citizenship issues. However, legitimacy is not synonymous with legality.

         The legality of state bodies involved in resolving citizenship issues is purely legal in nature and expresses the formal conformity of their creation and operation of law, that is, legal legitimacy.

         The legitimacy of state bodies involved in citizenship matters means that they are supported by society.

         Legitimacy is derived from the process of legitimation, after which the state bodies involved in resolving citizenship issues acquire the status of legitimacy.

         According to the Law of Ukraine "On Citizenship of Ukraine" of January 18, 2001, the state bodies involved in the decision of citizenship include: President of Ukraine, Commission under the President of Ukraine on Citizenship, the central executive body implementing state policy in citizenship and its subordinate bodies, the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, diplomatic missions and consular posts of Ukraine.

         The current legislation on citizenship of Ukraine not only legalizes the system of state bodies involved in solving citizenship issues, but also legitimizes their actions.

References

Suchasnyy slovnyk inshomovnykh sliv: Blyzʹko 20 tys. sliv i slovospoluchenʹ (2006) / Uklaly: O.I.Skopenko, T.V.Tsymbalyuk. Kyyiv: Dovira [in Ukrainian].
Muzyka I.V. (2009). Lehalʹnistʹ, lehalizatsiya, lehitymatsiya ( yak yurydychni terminy). Entsyklopediya istoriyi Ukrayiny: U 10 t. / redkol.: V.A.Soliy ( holova) ta in. T.6 : La-Mi. Kyyiv : Vyd-vo "Naukova dumka" [in Ukrainian].
Kovalʹ O.Yа. (2015). Spivvidnoshennya ponyatʹ "lehitymnistʹ" ta "lehalʹnistʹ" derzhavnoyi vlady yak vyznachalʹnykh katehoriy funktsionuvannya suspilʹstva. Visnyk Chernivetsʹkoho fakulʹtetu Natsionalʹnoho universytetu «Odesʹka yurydychna akademiya». Vyp. 3. 21 [in Ukrainian].
Panov M. I., Danylʹyan O. H., Maksymov S. I. ta in. (2004). Problemy vlady i prava v umovakh posttotalitarnykh transformatsiy: mizhdystsyplinarnyy analiz: monohrafiya / za red. M. I. Panova, O. H. Danylʹyana. Kharkiv : Pravo [in Ukrainian].
Depa Yu.-M.R. (2016). Pravova sutnistʹ i teoretyko-pravova konstruktsiya lehitymatsiyi derzhavnoyi vlady. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Lʹvivsʹkoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriya yurydychna. Vyp. 4. 11. 3-14 [in Ukrainian].
Yaremchuk V. D. (2015). Istoriya derzhavy i prava zarubizhnykh krayin: universalʹnyy dovidnyk. Lʹviv: BONA [in Ukrainian].
Kovalʹchuk V. B. (2010). Do lehitymatsiyi derzhavnoyi vlady cherez demokratychni vybory: dosvid vitchyznyanoho konstytutsionalizmu. Derzhava i pravo : Zbirnyk naukovykh pratsʹ. Yurydychni i politychni nauky. Vyp. 47. 138–143 [in Ukrainian].
Muzyka I. V. (2011). Problema lehalʹnosti ta lehitymnosti norm prava u sotsiolohichnomu pravorozuminni: istoryko-pravovyy aspekt. Chasopys Kyyivsʹkoho universytetu prava. 3. 31–35 [in Ukrainian].
Zharovsʹka I. M. (2013). Pravova pryroda derzhavnoyi vlady: teoretyko-pravove doslidzhennya: monohrafiya. Lʹviv: Spolom [in Ukrainian]
Kolisnyk H. O. (2009). Konsoliduyucha syla stanovlennya hromadyansʹkoho suspilʹstva ta yoho vplyv na lehitymnistʹ ta efektyvnistʹ derzhavnoho upravlinnya. Derzhavne budivnytstvo. 2. URL.: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2009_2_43 [in Ukrainian].
Lazaryev V.V. (2015). Systema orhaniv, shcho beruʹ uchastʹ u vyrishenni pytanʹ hromadyanstva Ukrayiny: kompetentsiya ta orhanizatsiya roboty. Yurydychnyy naukovyy elektronnyy zhurnal. 1. 32-36 [in Ukrainian]
Published
2020-04-15
How to Cite
Surzhynskyi, M. (2020). Legitimacy of State Bodies involved in Citizenship Issues (Ukraine). Law Review of Kyiv University of Law, (1), 118-122. https://doi.org/10.36695/2219-5521.1.2020.22
Section
Constitutional law. Municipal law