Friendly-environmental state as a counterbalance of environmental risks

Keywords: friendly-environmental state, ecological state, ecological policy, ecological risks, ecological function of the state, image of the state

Abstract

The article explores the notion of friendly-environmental state (ecological state, ‘green’ state) as a new category of modern state studies. At the turn of the millennium, the environmental risks of postindustrial society have significantly intensified the activities of every state, including Ukraine, in shaping and implementing environmental policies. The creation of a new image of the state that may be called ‘friendly-environmental’ is on the scholarly agenda. This concept has recently been used more and more in legal studies, but it has not been properly elaborated by domestic jurisprudence. Mostly scholars consider this type of the state in one dimension: they consider the characteristic ‘ecological state’ as a feature of the constitutional state, emphasize on the ecological function of such state, recognize implementation of environmental policy as the main task of the state in contemporary world, etc.

The article distinguishes a few features of the friendly-environmental (ecological state), particularly the following: greening of state policy and greening of the society through the assistance of the state; maximizing the effectiveness of environmental policy; activation of ecological function; ensuring environmental safety; guarantee of environmental human rights, meeting of personal and public environmental interests. The following definition is proposed: the friendly-environmental (ecological state) is a state that constantly and systematically implements environmental requirements in all spheres of public policy and areas of social life, implements an effective environmental policy together with civil society institutions, implements the ecological function and ensures environmental security, environmental human rights, the meeting of personal and public environmental interests. It is confirmed that the formation of the friendly-environmental state corresponds exactly to the prevailing tendencies of development of contemporary state-making processes and can counterbalance current ecological risks.

References

Dzhuraieva, O. O. (2006). Funktsii suchasnoi derzhavy. Avtoref. dys. na zdob. k. yur.n. Odesa [in Ukrainian].
Oborotov, Yu. M. (2003). Poniattia obraz derzhavy» ta yoho riznovydy v umovakh hlobalizatsii. Aktualni problemy derzhavy i prava. 21 [in Ukrainian].
Oborotov, Yu. M. (2002). Tradytsii y onovlennia u pravovii sferi: pytannia teorii (vid piznannia do rozuminnia prava). Odesa: Yuryd. l-ra [in Ukrainian].
Adam, V. M. (2013). Ekolohichna funktsiia Ukrainskoi derzhavy (v konteksti 8 statti Yevropeiskoi konventsii z prav liudyny). Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1 [in Ukrainian].
Bogolyubov, S. A. (2015). Realizacziya ekologicheskoj politiki posredstvom prava : monografiya. Moskva : Institut zakonodatel`stva i sravnitel`nogo pravovedeniya pri Pravitel`stve Rossijskoj Federaczii: INFRA-M [in Russian].
Mashnenkov, K. (2014). Kontsept «ekolohichna derzhava» v konteksti suchasnoho derzhavotvorennia. Derzhavne upravlinnia i mistseve samovriaduvannia. 2(21) [in Ukrainian].
Andreeva, G. N. (2005). Konstituczionnoe pravo zarubezhnykh stran: uchebnik. Moskva: Izd-vo E`ksmo [in Russian].
Stetsiuk, P. (2011). Rol Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u protsesi formuvannia ta realizatsii natsionalnoi doktryny konstytutsiinoi derzhavy. Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy. 4–5 [in Ukrainian].
Khylko, M. I. (2017). Ekolohichna bezpeka Ukrainy : navchalnyi posibnyk. Kyiv : Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka [in Ukrainian].
Steinberg, R. (1998). Der ökologische Verfassungsstaat. Frankfurt am Main : Suhrkamp [in German].
Meadowcroft, J. (2001). From welfare state to ecostate? The nation state and the ecological crisis: sovereignty, economy, and ecology: Annual Joint Sessions of the European Consortium for Political Research [in English].
Laurent, E. (2019). The New Environmental Economics: Sustainability and Justice. Cambridge, UK; Medford, MA: Polity Press [in English].
McNeill Douglas, R. (2020). The «glass ceiling» of the environmental state and the social denial of mortality. Environmental Politics. 29. doi: 10.1080/09644016.2019.1685218 [in English].
Eckersley, R. (2004). The Green State: Rethinking Democracy and Sovereignty. Cambridge: MIT Press [in English].
Duit, A., Feindt, P. H., Meadowcroft, J. (2016) Greening Leviathan: the rise of the environmental state? Environmental Politics. 25. doi: 10.1080/09644016.2015.1085218 [in English].
Kovalchuk, V. B., Ishchuk, S. I. (2013). Pravovi zasady vzaiemodii hromadianskoho suspilstva ta derzhavnoi vlady v protsesi demokratychnoi lehitymatsii : monohrafiia. Ostroh : Vyd-vo Nats. un-tu «Ostrozka akademiia» [in Ukrainian].
Pavlova, O. V. (2016). Pravovi zasady formuvannia ekolohichnoi derzhavy za uchastiu hromadskosti. dys. na zdob. kand. yur. nauk. Kharkiv [in Ukrainian].
Zarzhytskyi, O. S. (2012). Aktualni problemy pravovoho zabezpechennia ekolohichnoi polityky Ukrainy (teoretychni aspekty): monohr. Dnipropetrovsk : Natsionalnyi hirnychyi universytet [in Ukrainian].
Hetman, A. P. (2015). Ekolohichna funktsiia derzhavy v suchasnykh hlobalizatsiinykh protsesakh. Problemy zakonnosti. 128 [in Ukrainian].
Hrushkevych, T. V. (2013). Pravova pryroda konstytutsiinykh ekolohichnykh prav. Universytetski naukovi zapysky. 4(48) [in Ukrainian].
Published
2020-04-15
How to Cite
Krestovska, N., & Prots, O. (2020). Friendly-environmental state as a counterbalance of environmental risks. Law Review of Kyiv University of Law, (1), 21-26. https://doi.org/10.36695/2219-5521.1.2020.02
Section
State and law theory and history. Philosophy of law