On the notion of the administrative and economic sanctions for the offence in the securities market

Keywords: securities market offences, measures of property and institutional and legal nature, administrative and economic market participants, National Securities and Stock Market Commission, sanctions

Abstract

The legislation, court practice, scientific developments of scholars on the issues of understanding the concept of administrative and economic sanctions for the offences in the securities market have been analyzed in the article.

The analysis makes it possible to confirm that sanctions for the offences in the securities market imitate features of administrative and economic sanctions defined in the Economic Code of Ukraine, but at the same time have their own specific features, as follows: a dedicated range of issues; violation of the rules and conditions of activity in the securities market, defined by the legislative acts, occurs during the placement, circulation and accounting of securities; measures of property and institutional and legal nature applicable to the participants, aimed at punishing the offender, discontinuation of the offence or elimination of the consequences.

As a result of the work done, the concept of administrative and economic sanctions for the offences in the securities market, which can be clarified as defined by the law system the measures of organizational and legal nature, applied by the authority to entities with special status for offences of the rules and conditions of activity in the securities market defined by the certain legislative acts during the placement, circulation and accounting of securities, and aimed at punishment the offenders, discontinuation of the offence or elimination of the consequences, was formulated by the author in this article.

The proposed doctrinal definition of administrative and economic sanctions for the offences in the securities market will help to eliminate the ambiguous interpretation of the rules of the Economic Code of Ukraine and securities legislation regarding to the legal nature of administrative and economic sanctions.

References

Pro derzhavne rehuliuvannia rynku tsinnykh paperiv v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 30.10.1996 № 448/96-VR. (2003) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 51, 292 [in Ukrainian].
Ukhvala Kyivs’koho apeliatsijnoho administratyvnoho sudu vid 20 veresnia 2010r. po spravi № 2a-3047/10/2670.
URL: http://www.reyestr.court.gov.ua [in Ukrainian]; Ukhvala Kyivs’koho apeliatsijnoho administratyvnoho sudu vid 20 veresnia 2010 r. po spravi № 2a-11560/09/2670. URL: http://www.reyestr. court.gov.ua [in Ukrainian]; Postanova Vinnyts’koho apeliatsijnoho
administratyvnoho sudu vid 09 kvitnia 2013 r. po spravi № 802/217/13-a. URL : http://www.reyestr.court.gov.ua [in Ukrainian].
Postanova Vyschoho administratyvnoho sudu Ukrainy vid 31 lypnia 2012 r. po spravi № K-32034/10. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua; Vyschoho administratyvnoho sudu Ukrainy vid 21 serpnia 2012r. po spravi № K-28625/10. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua [in Ukrainian].
Kolohojda, O. V. (2014) Administratyvno-hospodars’ki sanktsii za nedohovirni pravoporushennia na fondovomu rynku: Administratyvne pravo i protses. 3(9), 77–86 [in Ukrainian].
Yankova, E. S. (2009) Annulyrovanye (otzyv) lytsenzyy kak vyd admynystratyvno-khoziajstvennoj sanktsyy na rynkakh fynansovykh usluh. Vidpovidal’nist’ u sferi hospodariuvannia: suchasnyj stan i perspektyvy rozvytku : zb. nauk. pr. (nauk. red. V. K. Mamutov); NAN Ukrainy, In-t ekon.-prav. doslid. Donets’k : YuhoVostok [in Ukrainian].
Kotel’nykova, E. V. (2005) Admynystratyvno-pravovaia otvetstvennost’ za pravonarushenyia v oblasty rinka tsennikh bumah: dys. … kand. iuryd. nauk: 12.00.14 [in Russian].
Kuvakyna, T. V. (2005) Otvetstvennost’ professyonal’nykh uchasnykov rynka tsennykh bumah: dys. … kand. iuryd. nauk:
12.00.03 Stavropol’ [in Russian].
Sladkova, A. V. (2012) Admynystratyvnye pravonarushenyia v oblasty tsennykh bumah: dys. …kand. iuryd. nauk: 12.00.14.
Moskva [in Russian].
Lisova, D. O. (2016) Torhovtsi tsinnymy paperamy iak sub’iekty hospodars’kykh pravovidnosyn: avtoref. dys. … kand. iuryd. nauk : 12.00.04. Nats. iuryd. un-t im. Yaroslava Mudroho. Kharkiv [in Ukrainian].
Ostapovych, H. M. (2006) Derzhavnyj kontrol’ na rynku tsinnykh paperiv Ukrainy: avtorefer. dys. … kand. iuryd. nauk:
12.00.07. Kyiv: Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy [in Ukrainian].
Popova, A. V. (2006) Pravove stanovysche profesijnykh uchasnykiv rynku tsinnykh paperiv v Ukraini. avtoref. dys. … kand.
iuryd. nauk: 12.00.04 / Kyiv: Kyivs’kyj natsional’nyj universytet im.. Tarasa Shevchenka [in Ukrainian].
Hospodars’kyj kodeks Ukrainy vid 16 sichnia 2003 r. № 436-IV (2003) Vidomosti Verkhovnoi rady Ukrainy. 18, 19–20, 21–22,
144 [in Ukrainian].
Bohun, V. M. (2005) Hospodars’ka-pravova vidpovidal’nist’ za porushennia zakonodavstva pro tsiny. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 1, 80–83 [in Ukrainian].
Shevchenko, N. (2005) Poniatye admynystratyvno-khoziajstvennykh sanktsij. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 7, 80–82 [in Ukrainian].
Zaiarnyj, O. A. (2011) Deiaki osoblyvosti zastosuvannia administratyvno-hospodars’kykh sanktsij u sferi upravlinnia ekonomikoiu. Visnyk Kyivs’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. 89, 69–76 [in Ukrainian].
Aver’ianov, V. B. (2003) Reformuvannia ukrains’koho administratyvnoho prava: gruntovnyj pryvid dlia teoretychnoi dyskusii. Pravo Ukrainy. 3, 117–119 [in Ukrainian].
Pro tsinni papery ta fondovyj rynok : Zakon Ukrainy № 3480-IV vid 23.02.2006 (2006) Ofitsijnyj visnyk Ukrainy. 13, 857 [in
Ukrainian].
Scherbyna, V. S. (2006) Administratyvno-hospodars’ki sanktsii v systemi zakhodiv hospodars’ko-pravovoi vidpovidal’nosti.
Visnyk hospodars’koho sudochynstva. 2, 180–185 [in Ukrainian].
Zvit NKTsPFR za 2018 rik. URL: https://www.nssmc.gov.ua/reports/ [in Ukrainian].
Tat’kova, Z. F. (2011) Vidpovidal’nist’ u formi zastosuvannia administratyvno-hospodars’kykh sanktsij. Forum prava. 1, 998–1007. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011- 1/11tzfagc.pdf [in Ukrainian].
Pro zatverdzhennia Pravyl rozghliadu sprav pro porushennia vymoh zakonodavstva na rynku tsinnykh paperiv ta zastosuvannia sanktsij : rishennia NKTsPFR vid 16.10.2012 № 1470 (2012) Ofitsijnyj visnyk Ukrainy. 87, 207 [in Ukrainian].
How to Cite
Chasovnykov, D. (1). On the notion of the administrative and economic sanctions for the offence in the securities market. Law Review of Kyiv University of Law, (2), 114-120. https://doi.org/10.36695/2219-5521.2.2019.20
Section
State governing and administrative law issues. Financial law. Information law