Academician M. I. Palienko: scientific biography and some actual views

Keywords: Ukraine, legal science, Mykola Palienko, rule of law, sovereignty, federalism, administrative justice, history of law

Abstract

The article is devoted to the life and creative path of Mykola Ivanovich Palienko – a famous Ukrainian lawyer of the late XIX - early XX century. His legal positions on topical issues of legal science, in particular, on sovereignty, federalism, the rule of law, and administrative justice, are highlighted. The multifaceted scientific potential of M. I. Palienko is an integral and important component of the history of Ukrainian jurisprudence.

Outlined relevant scientific biography of academician M. І. Palienko and some of his legal position which are the most significant for the first scientific decline that is relevant for the year.

The article is based on archival materials and the recent research on the life and scientific work of the academician. It contains historiographical essays, starting with small explorations dedicated to specific directions of scientific research of M. I. Palienko and ending with special dissertation research devoted to his views. The article refers to the most complete bibliography of the scientist's works to date, as well as a small historiographical essay.

The evolution of scientific views of M.I/ Palienko on the qualification works of a scientist is traced. This is, first of all, a master's thesis "Sovereignty. Historical development of the idea of sovereignty and its legal significance” (Yaroslavl, 1903) and doctoral dissertation “The doctrine of the essence of law and legal connection of the state” (Kharkiv, 1908).

The main problems that made the centerpiece of his teaching are briefly covered, and still remain relevant to Ukraine – state sovereignty, decentralization and its forms, federalism, the rule of law, the connectedness of state and power with law, the normative nature of the latter.

The less known, but no less relevant, experiences of Mykola Ivanovych Palienko in the field of administrative justice are also considered. These are the early works of a scientist, published in "Universitetskiye Izvestiya" as a trial lecture of the undergraduate.

The directions of solution of contemporary problems and conflicts in administrative procedural legislation in the context of pre-revolutionary researches are offered, and also the actual directions for scientific researches in this field are determined.

References

Pashnieva, V. A. (2009) Derzhavno-pravovi pohliady M. I. Paliienka: avtoref. dys. … kand. iuryd. nauk: 12.00.01; Khark. nats.
un-t vnutr. sprav. Kharkiv [in Ukrainian].
Parkhomenko, N. M. & Shumylo, M. M. (Eds.) (2014) Poniattia ta katehorii iurydychnoi nauky. Zb. nauk. prats’. Materialy
V mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Kyiv, 18 lyst. 2014 r.). Kyiv [in Ukrainian].
Spysok dvorian Kyevskoj hubernyy. Kyev: Yzd. Kyev. Dvorian. Deputat. sobranyia, 1906 [in Russian].
Usenko, I. B. (2014) Na shliakhu do naukovoi biohrafii akademika M. I. Paliienka: fakty i prypuschennia. Poniattia ta katehorii iurydychnoi nauky [in Ukrainian].
Kovalynskyj, V. (1998) Metsenaty Kyeva [in Russian].
Ehorov, A. D. (1994) Lytsey Rossyy: opyt ystorychekoj khronolohy. Kn. 3. Demydovskyj iurydycheskyj lytsej. Ch. 2 [in Russian].
Mykhajlychenko, D.Yu., Yermachenko, V.E., Sakhno, O.A. & Ponomarenko, V.S. (2005) Narysy z istorii Kharkivs’koho natsional’noho ekonomichnoho universytetu [in Ukrainian].
Mykhajlychenko, D. Yu. Mykola Ivanovych Paliienko (1869–1937): korotkyj narys kharkivs’koho periodu zhyttia ta tvorchosti. Poniattia ta katehorii iurydychnoi nauky. 20-25 [in Ukrainian].
Pashneva, V. A. (2006) Vklad akademyka N. Y. Palyenko v razvytye pravovoj nauky v Ukrayne v sovetskyj peryod. Uchenye
zapysky Tavrycheskoho natsyonal’noho unyversyteta ym. V. Y. Bernadskoho. Ser. «Yuryd. nauky»,19 (58). 3. 238–239 [in Russian].
Tsentral’nyj derzhavnyj arkhiv vyschykh orhaniv vlady i upravlinnia Ukrainy. F. 4, op. 1, spr. 789, ark. 83–83 zv. [in Ukrainian].
Istoriia Natsional’noi akademii nauk Ukrainy 1934–1937. Dokumenty i materialy. K., 2003. [in Ukrainian].
Volkov, V. P. (2006) Vernadskyj V. Y. Dnevnyky 1935 1941 V dvukh knyhakh (Vol. 1) 1935 1938. M.: Nauka [in Russian].
Budets’ka, O. O., Samofal, O. I.; Pasmor, N. P., Kashaieva, L. V. (2014) Paliienko Mykola Ivanovych, 1869–1937: person. bibliohr. pokazhch. 27 p. Kharkiv: Nats. iuryd. un-t im. Yaroslava Mudroho, Nauk. b-ka. (Predstavnyky kharkivs’koi pravovoi shkoly ; vyp. 2) [in Ukrainian].
Mikhnevych, L. V. Pohliady M. I. Paliienka na problemy suverenitetu. Poniattia ta katehorii iurydychnoi nauky. 34–37 [in
Ukrainian].
Onischenko, N. I. Problematyka pravorozuminnia u tvorchosti M. I. Paliienka: suchasnyj kontekst. Poniattia ta katehorii iurydychnoi nauky. 26–29 [in Ukrainian].
Palyenko, N.Y. (1898) Suschnost’ admynystratyvnoj iustytsyy y osnovnye cherty eia orhanyzatsyy v evropejskykh hosudarstvakh. Probnaia lektsy mahystranta N. Palyenka, chytannaia 5 noiabria 1898 h. Unyversytetskye yzvestyia. 38, 12, 1–14. Kyev: Typohrafyia Ymperatorskoho Unyversyteta Sv. Vladymyra [in Russian]; N.Y. Palyenko Zakon y admynystratyvnoe rasporiazhenye [in Russian].
Ivanova, A. Yu. Instytut administratyvnoi iustytsii v Ukraini v konteksti prats’ M. I. Paliienka. Poniattia ta katehorii iurydychnoi nauky. 29–34 [in Ukrainian].
Tkachenko, A. O. (2010) Kompetentsijni spory: poniattia ta osoblyvist’. Pravo i suspil’stvo, 1, 68–73 [in Ukrainian].
Koliushko, I. B. & Kujbida, R. O. (2003) Administratyvna iustytsiia: ievropejs’kyj dosvid i propozytsii dlia Ukrainy [in Ukrainian];
Kuplevaskyj, N. O. (1879. 1881.) Admynystratyvnaia iustytsyia v zapadnoj Evrope. I. Admynystratyvnaia iustytsyia vo Frantsyy. Zapysky Ymperatorskoho Khar’kovskoho unyversyteta. T. 1. p. I–XXXII, 1–64, razd. pah. [in Russian].
Ped’ko, Yu. S. (2009) Publichno-pravovyj spir: pytannia sutnosti ta zmistu. Pravova derzhava, 20, 240 [in Ukrainian].
Zelentsov, A. B. Teoretycheskye problemy admynystratyvnoho yska. Retrieved from http://web1.law.edu.ru/script/cntsource.asp?
cntID=100091828 [in Russian].
Administratyvna iustytsiia: ievropejs’kyj dosvid… 20 [in Ukrainian].; Shemshuchenko Yu. S. (1998) Administratyvna iustytsiia. In Yurydychna entsyklopediia (Vol. 1: A–H, p. 47). Kyiv: Vyd-vo «Ukrains’ka entsyklopediia» im. M. P. Bazhana [in Ukrainian].
Shemshuchenko, Yu. S. (2004) Yustytsiia. Yurydychna entsyklopediia (Vol. 6: T–Ya, p. 499). Kyiv: Vyd-vo «Ukrains’ka entsyklopediia» im. M. P. Bazhana [in Ukrainian].
Frolov, S. V. (2005) Stanovlenye ynstytuta admynystratyvnoj iustytsyy v dorevoliutsyonnoj Rossyy : avtoreferat dys. … kand. iuryd. nauk: 12.00.01 / Nyzhehor. akad. MVD Rossyy. Nyzhnyj Novhorod [in Russian].
Published
2019-08-30
How to Cite
Usenko, I., & Ivanova, A. (2019). Academician M. I. Palienko: scientific biography and some actual views. Law Review of Kyiv University of Law, (2), 17-24. https://doi.org/10.36695/2219-5521.2.2019.02
Section
Outstanding Ukrainian Lawyers