Administrative and legal characterization of the activity of bodies of the state executive service as subjects of public administration

Keywords: security, activity, entity, public administration, officials, officials, public service, executive service

Abstract

The author explores rather relevant and debatable issues concerning the essence of administrative and legal support of the activity of the state executive service of Ukraine and formulates its main features, which define the continuous professional activity of the subjects of public administration; use of administrative remedies and methods; the purpose is to create the right conditions for the effective exercise, protection, protection and restoration of the rights and freedoms of citizens. To this end, it is proved that the activity of public administration entities of their officials and officials, public associations, which with the help of appropriate guarantees should create the proper conditions for the exercise of the rights and freedoms of citizens, prevent and prevent their violation and restore them when necessary (to prosecute violators). The author's definition of "security" is formulated in terms of administrative and legal doctrine as the activity of public administration entities, which with the help of appropriate guarantees should create the proper conditions for the exercise of the rights and freedoms of citizens. In accordance with the interpretation, it is appropriate to note that the state guarantees provided by the state are a statistical component of the concept of "security", and the proper activity of public administration entities is a dynamic component of the phenomenon of "security". By "legal support" it is necessary to mean the activity of public administration subjects of their officials and officials, public associations, which with the help of appropriate guarantees should create the proper conditions for the exercise of citizens' rights and freedoms, prevent and prevent their violation and restore them if necessary (to prosecute violators). The category of "administrative and legal support" is justified as well - it is a continuous professional activity of subjects of public administration, which is carried out by means of administrative and legal means and methods aimed at creating the proper conditions for the effective exercise, protection, protection and restoration of the rights and freedoms of citizens.

References

Nadon, O.V. (2016). Administratyvno-pravove zabezpechennya finansovoyi bezpeky bankiv: ponyattya ta neobxidni oznaky. Naukovyj visnyk Uzhgorodskogo nacionalnogo universytetu, Seriya PRAVO, 39, 2, 17 [in Ukrainian].
Kostyuchenko, O.Ye. (2015). Vyznachennya ponyattya «pravove zabezpechennya». Naukovyj visnyk Nacionalnogo universytetu derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby Ukrayiny, 1 (68), 14 [in Ukrainian].
Olejnyk, A.E. (1986). Sovershenstvovanye deyatelnosty mylycyy po obespechenyyu konstytucyonnыx prav neprykosnovennosty lychnosty, zhylyshha sovetskyh grazhdan y ohranы yh lychnoj zhyzny: avtoref. dyss. … kand. yuryd. nauk. K., 16 [in Russian].
Opaleva, A.A. (1986). Konstytucyonnoe pravo neprykosnovennosty lychnosty y ego obespechenye v deyatelnosty organov vnutrennyh del: avtoref. dyss. … kand. yuryd. nauk. M., 18 [in Russian].
Volynka, K.G. (2000). Mexanizm zabezpechennya prav i svobod osoby: pytannya teoriyi i praktyky: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk. K., 5 [in Ukrainian].
Tyndyk, N.P. (2004). Administratyvno-pravove zabezpechennya pravooxoronnymy organamy immigracijnogo procesu v Ukrayini: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. yuryd. nauk : specz. 12.00.07 «Teoriya upravlinnya; administratyvne pravo i proces; finansove pravo; informacijne pravo». Irpin, 7 [in Ukrainian].
Zaporozhecz, M.P. (2004). Administratyvno-pravove zabezpechennya diyalnosti miscevyx zagalnyx sudiv Ukrayiny: dys. …
nauk. stupenya kand. yuryd. nauk : 12.00.07. Xarkiv, 8 [in Ukrainian].
Iyerusalimova, I.O. (2006). Mexanizm administratyvno-pravovogo zabezpechennya prav i svobod lyudyny ta gromadyanyna:dys. … nauk. stupenya kand. yuryd. nauk: 12.00.07. Kyyiv, 83 [in Ukrainian].
Korzh-Ikayeva, T.G. (2008). Administratyvno-pravove zabezpechennya prav i svobod nepovnolitnix: dys. … kandydata yuryd. nauk : 12.00.07. K., 45 [in Ukrainian].
Osoblyvosti strategichnogo planuvannya ta cilovogo programuvannya v oboronnij sferi Ukrayiny. (2017). Pravo i Bezpeka, 2, 54. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2017_2_12 [in Ukrainian].
Malynovskyj, V.Ya. (2005). Slovnyk terminiv i ponyat z derzhavnogo upravlinnya. K. : Centr spryyannya instytucijnomu
rozvytku derzhavnoyi sluzhby [in Ukrainian].
Aver’yanov, V.B. (2003). Reformuvannya ukrayinskogo administratyvnogo prava: gruntovnyj pryvid dlya teoretychnoyi
dyskusiyi. Pravo Ukrayiny, 5, 117 [in Ukrainian].
Strelchenko, O.G. (2019). Regulyuvannya sfery obigu likarskyx zasobiv: administratyvno-pravove doslidzhennya: monografiya. Kyyiv : Vydavnychyj centr «Kafedra» [in Ukrainian].
Strelchenko, O.G. (2019). Publichne administruvannya u sferi obigu likarskyx zasobiv. dys. … dokt. yuryd. nauk : 12.00.07.
Derzhavnyj universytet vnutrishnix sprav. Dnipro [in Ukrainian].
How to Cite
Romanovska, O. (1). Administrative and legal characterization of the activity of bodies of the state executive service as subjects of public administration. Law Review of Kyiv University of Law, (4), 160-163. https://doi.org/10.36695/2219-5521.4.2019.28
Section
State governing and administrative law issues. Financial law. Information law