Legal bases of participation of institutes of civil society are in providing of informative safety of Ukraine

Keywords: Ukraine, informative safety, national safety, sovereignty, civil society, informative aggression, informative attack

Abstract

In the article legislative bases of participation of institutes of civil society are illuminated in providing of informative safety of the state. Attention is accented on that informative safety of Ukraine in a modern period is the mortgage of maintenance of the proper level of law and order in society, providing of state sovereignty, integrity and economic power of country. On the basis of analysis of norms of Constitution of Ukraine, and also legislative acts in the field of information and national safety, the state of legislative settlement of participation of institutes of civil society is described in realization of the events sent to providing of informative safety of the state. Underline, that in modern Ukraine President as country's Leader is the basic subject of creation of norms in the field of adjusting of cooperation of the system of state administration and civil society on questions providing of informative safety.

         Reasonably, that on present tense in the system of national legislation of Ukraine a question is regulated not enough in relation to the administrative legal forms of cooperation of the system of state administration and civil society in the questions of providing of informative safety of the state. Also, the indefinite is remained by a question in relation to the legislative fixing of concepts "informative safety" and "institutes of civil society". Normative settlement is needed also by possibilities for the institutes of civil society to get having a special purpose information on questions informative safety and (or) informative sovereignty of Ukraine. It is noticed on the insufficient adjusting of questions in relation to the culture of the use of facilities of treatment of information and methods of her defence. It is marked that in legal science there are a doctrine ground of optimal administrative legal mechanism of joint activity of institutes of civil society and states on questions, that touch an exposure and counteraction to the threats of informative safety of Ukraine directly, perspective directions of research.

References

Khakers’ki ataky v Ukraini: u Derzhtsentri kiberzakhystu zaiavliaiut’ pro mozhlyvyj pochatok novoi khvyli. Povidomlennia
informatsijnoho resursu «RBK-Ukraina» vid 24.10.2017 r. URL: https://www.rbc.ua/ukr/news/hakerskie-ataki-ukraine-gostsentrekiberzashchity-1508857979.html [in Ukrainian].
Pro zatverdzhennia Poriadku spryiannia provedenniu hromads’koi ekspertyzy diial’nosti orhaniv vykonavchoi vlady: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy № 976. (2008, lystopada 5). Ofitsijnyj visnyk Ukrainy. 86. 100. 2889 [in Ukrainian].
Turchak, A. (2019). Osnovni skladovi informatsijnoi bezpeky derzhavy. Aspekty publichnoho upravlinnia. 5. 7. 47 [in Ukrainian].
Konstytutsiia Ukrainy (1996, chervnia 28). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 30. 141 [in Ukrainian].
Pro informatsiiu : Zakon Ukrainy № 2657-XII (1992, zhovtnia 2). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 48. 650 [in Ukrainian].
Pro natsional’nu bezpeku Ukrainy : Zakon Ukrainy № 2469-VIII (2018, chervnia 21). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 31. 5 [in Ukrainian].
Zakharov, Ye. (2013). Informatsijna bezpeka: scho zakhyschaiemo? Prava liudyny. Informatsijnyj portal Kharkivs’koi pravozakhysnoi hrupy. Kharkiv. URL: http://khpg.org/index.php?id=1379486767 [in Ukrainian].
Chmyr, Ya.I. (2018). Problemy zabezpechennia informatsijnoi bezpeky v systemi publichnoho upravlinnia. Aspekty publichnoho pravlinnia. 9. 6. 16 [in Ukrainian].
Proekt kontseptsii informatsijnoi bezpeky Ukrainy. URL: http://mip.gov.ua/ru/documents/30.html [in Ukrainian].
Pylypchuk, V.H. (2012). Systemni pravovi problemy formuvannia informatsijnoho suspil’stva : zb. nauk. st. ta tez; naukove povidomlennia za materialamy mizhnarodnoi nauk.-prakt. konferentsii «Informatsijne suspil’stvo i derzhava : problemy vzaiemodii na suchasnomuetapi» (m. Kharkiv, 26 zhovtnia 2012 r.). Kharkiv: NDI derzhavnoho budivnytstva ta mistsevoho samovriaduvannia Natsional’noi akademii pravovykh nauk Ukrainy, 7 [in Ukrainian].
Pro rishennia Rady natsional’noi bezpeky i oborony Ukrainy vid 29 hrudnia 2016 roku «Pro Doktrynu informatsijnoi bezpeky Ukrainy» : Ukaz Prezydenta Ukrainy № 47/217 (2017, liutoho 25). Ofitsijnyj visnyk Prezydenta Ukrainy. 5. 15 [in Ukrainian].
Hurkovs’kyj, V.I. (2010). Osoblyvosti zastosuvannia informatsijnoi zbroi v umovakh hlobal’noho informatsijnoho suspil’stva. Elektronnyj zhurnal «Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok». 4. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=123 [in Ukrainian].
Solodka, O.M. (2015). Priorytety udoskonalennia informatsijnoi bezpeky Ukrainy. Informatsiia i pravo. 3(15). 41 [in Ukrainian].
How to Cite
Yakovlev, P. (1). Legal bases of participation of institutes of civil society are in providing of informative safety of Ukraine. Law Review of Kyiv University of Law, (4), 142-146. https://doi.org/10.36695/2219-5521.4.2019.24
Section
State governing and administrative law issues. Financial law. Information law